Bài 7: Các nước Mĩ – La Tinh

 • 1 Đánh giá

Mĩ La – Tinh là một khu vực rộng lớn trải dài từ Mê –hi- cô ở Bắc Mĩ xuống Nam Mĩ. Từ sau năm 1945, các nước Mĩ – La tinh không ngừng đấu tranh để củng cố độc lập chủ quyền, phát triển kinh tế và xã hội nhằm thoát khỏi sự lệ thuộc vào đế quốc Mĩ. Trong cuộc đấu tranh đó, Cu Ba như một ngọn cờ tiên phong đi hàng đầu. Sau đây, KhoaHoc mời các bạn đến với bài học “các nước Mĩ La – Tinh”.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Kiến thức trọng tâm

I. Những nét chung

 • Về chính trị:
  • Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, nhiều nước giành độc lập nhưng trở thành sân sau của Mĩ
  • Sau chiến tranh thế giới thứ hai có nhiều biến động:
  • Năm 1959 cách mạng Cu Ba thắng lợi
  • Những năm 60 đến 80 trở thành “lục địa bùng cháy”.

=> Kết quả: Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước bị lật đổ. Chính phủ dân tộc dân chủ nhân dân được thành lập, tiến hành nhiều cải cách tiến bộ (Chi Lê, Ni Ca Ga Oa)

 • Công cuộc xây dựng và phát triển đất nước:
  • Thu được nhiều thắng lợi
  • Những năm 90 kinh tế gặp khó khăn thậm chí có lúc căng thẳng.

II. Cu Ba – hòn đảo anh hùng

 • Phong trào cách mạng
  • Tháng 3/1952 Mĩ thiết lập chế độ độc tài Ba Ti Xta
  • Ngày 26/7/1953 Phi Đen Cát x Tơ Rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn Ca Đa. Thổi bùng ngọn lửa đấu tranh trên toàn đảo.
  • Tháng 11/1956 Phi Đen cùng 81 đồng chí về nước tiếp tục chiến đấu.
  • Ngày 1 tháng 1 năm 1959 chế độ độc tài bị lật đổ, cách mạng dành thắng lợi.

=> Lật đổ chế độ độc tài quân sự Ba – Xi – ta, chấm dứt 5 thế kỉ đô hộ của chủ nghĩa thực dân, giành độc laaoj thực sự. Giáng một đòn mạnh mẽ vào âm mưu bá chủ của đế quốc Mĩ.

 • Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước:
  • Thu được nhiều thắng lợi: Xây dựng được một nền công nghiệp…đạt trình độ cao của thế giới.
  • Tháng 4 năm 1961 đánh bại cuộc xâm lược Mĩ tại bờ biển Hi Rôn

=> Cu Ba tiến lên chủ nghĩa xã hội.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Vì sao cuộc tấn công pháo đài Môn – Ca – Da (26/7/1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu Ba?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy trình bày hiểu biết của em về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa lãnh tụ Phi Đen Cát Xtơ rô, nhân dân Cu Ba và Đảng , Chính phủ và nhân dân ta?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Em hãy nêu những nét nổi bật của tình hình Mĩ La Tinh từ sau năm 1945?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 7: Các nước Mĩ - La tinh


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9