Giải bài 32 lịch sử 9: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)

 • 1 Đánh giá

Bài 32 lịch sử 9, chúng ta sẽ học bài “Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)”. Thông qua bài học, chúng ta biết được, trong 10 năm đầu chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta thực hiện hai kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 – 1980 và 1981 – 1985) phát triển kinh tế - văn hóa, đấu tranh bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc tổ quốc.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Việt Nam trong 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1975-1985)

1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976-1980)

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần IV của Đảng (12/1976)

 • Hoàn cảnh: Đại hội tiến hành khi đất nước đã thống nhất đi lên CNXH
 • Nội dung của đại hội: Đại hội đề ra đường lối xây dựng CNXH trong toàn quốc và thông qua phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976-1980)
 • Mục tiêu: xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và cải thiện một bước đời sống nhân dân.
 • Thành tựu:
  • Nông Nghiệp: Được phục hồi, diện tích gieo trồng tăng
  • Công Nghiệp: Xay dựng nhiều nhà máy mới
  • Giao thông vân tải: Xây dựng nhiều tuyến đường mới
  • Văn hóa giáo dục: Có bước phát triển, xóa bỏ văn hóa đồi trụy.
  • Tàu nước ngoài vào nhận than tại cảng Cửa Ông (Quảng Ninh)
 • Hạn chế:
  • Nền kinh tế còn mất cân đối, sản xuất chậm phát triển.
  • Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.
  • Năng suất lao động thấp

2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981-1985)

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982)

 • Khẳng định tiếp tục xây dựng CNXH theo đường lối của Đại hội IV.
 • Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1981-1985)
 • Mục tiêu kế hoạch 5 năm 1981 - 1986:
  • Phát triển thêm một bước, sắp xếp lại cơ cấu và đẩy mạnh cải tạo XHCN
  • Giảm nhẹ sự mất cân đối của nền kinh tế
 • Thành tựu của kế hoạch 5 năm (1981-1985)
  • Nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp hằng năm tăng 4,9%
  • Công nghiệp: Tăng bình quân hằng năm 9,5%
  • Cơ sở vật chất: Hoàn thành hàng trăm công trình tương đối lớn, vừa và nhỏ. Dầu mỏ, nhà máy thủy điện bắt đầu được khai thác và đưa vào hoạt động.
  • Khoa học – kĩ thuật: Được triển khai, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

II. Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1975 - 1979)

1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây- Nam

 • Sau khi kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, bọn Pôn pốt quay súng bắn lại nhân dân ta.
 • 22/12/1978, chúng tấn công Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây- Nam.
 • Chúng ta đã phản công đánh đuổi bọn Pôn pốt khỏi lãnh thổ nước ta.

2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc

 • Năm 1978, Trung Quốc liên tiếp khiêu khích ta ở vùng biên giới phía Bắc.
 • 17/2/1979 Trung Quốc dùng 32 sư đoàn tấn công ta dọc biên giới từ Móng Cái đến Lai Châu.
 • Nhân dân ta kiên quyết đánh trả, buộc Trung Quốc phải rút hết quân ngày 18/3/1979.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Câu 1: Trang 171 – sgk lịch sử 9

Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1976 - 1980), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu quan trọng nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 172 – sgk lịch sử 9

Chúng ta đã đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 – 1985)?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 173 – sgk lịch sử 9

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây - Nam và biên giới phía Bắc nước ta (1975 – 1979) đã diễn ra như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 173 – sgk lịch sử 9

Sau hơn 10 năm đi lên chủ nghĩa xã hội (1976 - 1985), nhân dân ta đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào và còn có những khó khăn, yếu kém gì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 173 – sgk lịch sử 9

Lập bảng so sánh về những thành tựu đã đạt được giữa hai kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 – 1980) và (1981 – 1985)?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 – 1985)


 • 17 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9