Hãy nêu những nét nổi bật tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945?

  • 1 Đánh giá

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hãy nêu những nét nổi bật tình hình Đông Nam Á từ sau năm 1945?

Bài làm:

Ngay sau khi Nhật đầu hàng, các dân tộc Đông Nam Á nổi dậy dành độc lập.

Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai chấm dứt, các nước đế quốc trở lại xâm lược, nhân dân các nước Đông Nam Á tiến hành kháng chiến chống xâm lược, đến giữa những năm 50, các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập dân tộc.

Cũng từ giữa những năm 50, các nước Đông Nam Á đã có sự phân hóa trong đường lối đối ngoại: Một số nước tham gia khối quân sự SEATO trở thành đồng minh của Mĩ như : Thái Lan, Phi – lip – pin, một số nước thi hành chính sách hòa bình trung lập (In – đô – nê – xi – a hay Mi – an- ma).

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9