Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 57 – sgk lịch sử 9

Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam có những điểm nào khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng?

Bài làm:

  • Tính đúng đắn của kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam đươc dựa trên cơ sở nhận định đúng tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho cách mạng (thời cơ), tranh thủ thời cơ đánh nhanh, để lỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa…
  • Tính linh hoạt thể hiện trong thực hiện chủ trương, kế hoạch.Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam đã đề ra là hai năm (1975 -1976), nhưng nếu thời cơ đến thì giải phóng sớm hơn năm 1975.

  • 31 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9