Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 -1931?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 80 sgk Lịch sử 9

Đường lối lãnh đạo của Đảng và hình thức đấu tranh trong giai đoạn 1936 – 1939 có gì khác so với giai đoạn 1930 -1931?

Bài làm:

Tiêu chí so sánh

Giai đoạn 1930 - 1931

Giai đoạn 1936 - 1939

Kẻ thù

Đế quốc Pháp, phong kiến

Phản động Pháp cùng bè lũ tay sai.

Nhiệm vụ

Chống đế quốc giành độc lập dân tộc, chống phong kiến giành ruộng đất cho dân cày.

Trước mắt chống phong kiến, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc địa, tay sai, đòi tự do dân chủ.

Hình thức

Bí mật, bất hợp pháp

Thành lập mặt trận dân chủ Đông Dương tập hợp mọi lực lượng đấu tranh chống phát xít

Phương thức đấu tranh

Bạo động, vũ trang

Hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai, nửa công khai.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9