Phong trào đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 133 sgk lịch sử 9

Phong trào đấu tranh chống chế độ Mỹ -Diệm của nhân dân miền Nam trong những năm đầu sau Hiệp định giơ-ne-vơ 1954 đã diễn ra như thế nào?

Bài làm:

Ngay từ đầu năm 1954, nhận rõ để quốc Mỹ là trở lực chính ngăn chặn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương và đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương. Trung ương Đảng đề ra cho cách mạng miiền Nam nhiệm vụ chuyển đấu tranh chống Pháp sang đấu tranh chống Mỹ -Diệm, đòi chúng thi hành hiệp định giơ-ne-vơ 1954, bảo vệ hòa bình, giữ gìn va phát triển lực lượng.

Mở đầu là phong trào hòa bình ở Sài Gòn - Chợ Lớn của trí thức và các tầng lớp nhân dân. Tháng 11-1954, Mỹ -Diệm tiến hành khủng bố rồi đàn áp. Nhưng phong trào đấu tranh vi mục tiêu hòa bình của các tầng lớp nhân dân vẫn phát triển mạnh mẽ và hình thành nên mặt trận chống Mỹ- Diệm. Mục tiêu phong trào được mở rộng, hình thức đấu tranh có những thay đổi. Từ hình thức đấu tranh chính trị, hòa bình chuyển sang đấu tranh dùng bạo lực, tiến hành đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9