Bài 4: Các nước châu Á

 • 1 Đánh giá

Với diện tích rộng lớn và dân số đồng nhất thế giới, châu Á từ sau năm 1945 đã có nhiều thay đổi lớn và sâu sắc. Trải qua cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ, các dân tộc châu Á đã dành lại được độc lập dân tộc và ngày nay đang ra sức xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội.

A. Kiến thức trọng tâm

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Chính trị:

 • Trước 1945 là thuộc địa của thực dân Phương Tây
 • Sau 1945 các nước đã giành được độc lập
 • Nhiều nước lâm vào tình trạng bất ổn.

Kinh tế:

 • Những năm gần đây nhiều nước đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Xin – ga – po…

II. TRUNG QUỐC

1. Sự ra đời của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

Hoàn cảnh:

 • Từ (1946 – 1949) diễn ra cuộc nội chiến giữa cuộc Quốc dân Đảng và Đảng cộng sản.
 • 1/10/1949 nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời.

Ý nghĩa:

 • Kết thúc 100 năm nô dịch của đế quốc, 1000 năm áp bức của phong kiến.
 • Chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Châu Âu sang Châu Á.

2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 – 1959)

Học sinh đọc thêm

3. Đất nước trong thời kì biến động (1959 – 1978)

Học sinh đọc thêm.

4. Công cuộc cải cách – mở cửa 1978 đến nay.

 • 12/1978 Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới
 • Chủ trương lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm, thực hiện cải cách mở cửa.

Thành tựu:

 • Tổng sản phẩm trong nước trung bình tăng 9,6%/năm.
 • Xuất nhập khẩu tăng gấp 15 lần
 • Đời sống nhân dân được nâng cao.

Đối ngoại:

 • Cải thiện quan hệ với nhiều nước.
 • Thu hồi chủ quyền Hồng Công (6/1997), Ma Cao (12/1999).
 • Địa vị của Trung Quốc được nâng cao trên trường quốc tế.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy cho biết ý nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Hãy nêu hậu quả của đường lối “ba ngọn cờ hồng” và “đạt cách mạng văn hóa vô sản” đối với Trung Quốc thời kì này?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Nêu những thành tựu của công cuộc cải cách – mở cửa ở Trung Quốc từ cuối năm 1978 đến nay?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó khi Trung Quốc bước sang thế kỉ XXI?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 4: Các nước châu Á


 • 115 lượt xem