Hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hãy trình bày những thành tựu của kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1953 – 1957) của nhân dân Trung Quốc?

Bài làm:

Từ năm 1953, Trung Quốc thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 - 1957). Nhờ sự lao động quên mình của nhân dân và những giúp đỡ to lớn của Liên Xô, kế hoạch 5 năm lần thứ nhất đã thu được nhiều thành tựu đáng kể. Bộ mặt đất nước Trung Quốc thay đổi rõ rệt.

Về kinh tế:

  • 246 công trình đã được xây dựng và đưa vào sản xuất
  • Sản lượng công nghiệp tăng 140%
  • Sản lượng nông nghiệp tăng 25% so với năm 1952.

Về chính sách đối ngoại: tích cực nhằm củng cố hoà bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. Địa vị quốc tế của Trung Quốc được khẳng định vững chắc.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021