Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 7: Các nước Mĩ - La tinh

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 7: Các nước Mĩ - La tinh. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Các nước Mĩ La-tinh là chỉ khu vực địa lý nào?

 • A. Vùng Bắc Mĩ
 • B. Vùng Nam Mĩ
 • C. Châu Mĩ
 • D. Vùng Trung và Nam Mĩ

Câu 2: Từ đầu những năm 90 của thế kỉ XX, kinh tế của các nước Mĩ Latinh có đặc điểm gì nổi bật?

 • A. Kinh tế phát triển với tốc độ cao
 • B. Vươn lên trở thành trung tâm kinh tế tài chính mới nổi của thế giới
 • C. Gặp nhiều khó khăn, tốc độ tăng trưởng thấp
 • D. Khủng hoảng trầm trọng

Câu 3: Tại sao từ đầu những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, Mĩ-Latinh được xem là một "đại lục núi lửa"?

 • A. Vì có nhiều núi lửa đang hoạt động
 • B. Vì một cao trào đấu tranh đã bùng nổ ở nhiều nước Mĩ - La tinh, đấu tranh vũ trang đang diễn ra ở một số nước
 • C. Cả hai câu a và b đều đúng
 • D. Cả hai câu a và b đều sai

Câu 4: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh ở trong tình trạng như thế nào?

 • A. Thuộc địa của Anh, Pháp.
 • B. Thuộc địa của Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha.
 • C. Những nước hoàn toàn độc lập.
 • D. Những nước cộng hòa, những nước trên thực tế là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

Câu 5: Vì sao cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa (26/7/1953) đã mở ra một giai đoạn mới trong phong trào đấu tranh của nhân dân Cu-ba?

 • A. Vì nó đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ trang trên toàn đảo
 • B. Vì một thế hệ chiến sĩ cách mạng mới - trẻ tuổi, đầy nhiệt tình và kiên cường đã ra đời sau sự kiện Môn-ca-đa.
 • C. Cả hai câu a và b đều đúng
 • D. Cả hai câu a và b đều sai

Câu 6: Phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai được mệnh danh là gì?

 • A. "Đại lục mới trỗi dậy"
 • B. "Đại lục bùng cháy"
 • C. Đại lục có phong trào giải phóng dân tộc phát triển nhất
 • D. "Đại lục bùng cháy" và "Đại lục mới trỗi dậy"

Câu 7: Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Mĩ La-tinh là thuộc địa của nước nào?

 • A. Tây Ban Nha
 • B. Bồ Đào Nha
 • C. Mĩ
 • D. Anh

Câu 8: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là:

 • A. chế độ phân biệt chủng tộc.
 • B. chủ nghĩa thưc dân kiểu cũ.
 • C. giai cấp địa chủ phong kiến.
 • D. chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Câu 9: Ngày 1-1-1959 ở Cuba đã diễn ra sự kiện lịch sử gì quan trọng?

 • A. 135 thanh niên yêu nước do Phiden Catsxtorô chỉ huy tấn công trại lính Moncada
 • B. chế dộ độc tài Batixta bị lật đổ
 • C. chế độ độc tài Batixta được thiết lập
 • D. cuộc tấn công của Mĩ ở bờ biển Hi-rôn

Câu 10: Quốc gia nào được coi như “ngọn cờ đầu” trong phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ La-tinh?

 • A.Chi-lê
 • B. Ni-ca-ra-goa
 • C. Bô-li-vi-a
 • D. Cu-ba

Câu 11: Phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian nào?

 • A. Những năm 60 của thế kỉ XX.
 • B. Những năm 70 của thế kỉ XX.
 • C. Những năm 80 của thế kỉ XX.
 • D. Những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX.

Câu 12: Phi-đen Cát-xtơ- rô tuyên bố Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh nào?

 • A. Đất nước đã lật đổ chế độ độ tài Ba-tix-ta.
 • B. Trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ tại biên Hi-rôn.
 • C. Bị Mĩ bao vây cấm vận.
 • D. Mất nguồn viện trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã.

Câu 13: Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Mĩ La-tinh diễn ra chủ yếu dưới hình thức nào?

 • A. Bãi công của công nhân.
 • B. Khởi nghĩa nông dân.
 • C. Đấu tranh vũ trang.
 • D. Đấu tranh chính trị.

Câu 14: Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?

 • A. Bãi công của công nhân.
 • B. Đấu tranh chính trị.
 • C. Đấu tranh vũ trang.
 • D. Sự nỗi dậy của người dân.

Câu 15: Phi-đen Cát-xtơ- rô tuyên bố Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh nào?

 • A. Đất nước đã lật đổ chế độ độ tài Ba-tix-ta.
 • B. Trong giờ phút quyết liệt của cuộc chiến đấu tiêu diệt đội quân đánh thuê của Mĩ tại biên Hi-rôn.
 • C. Bị Mĩ bao vây cấm vận.
 • D. Mất nguồn viện trợ to lớn từ khi Liên Xô tan rã.

Câu 16: Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh có thể chia ra các giai đoạn nào sau đây?

 • A. 1945 - 1954, 1954 - 1975, 1975 đến nay.
 • B. 1945 - 1959, 1959 - 1975, 1975 đến nay.
 • C. 1945 - 1954, 1954 - 1959, 1959 -1980, 1980 đến nay.
 • D. 1945 - 1959,1959 đến cuối những năm 80, cuối những năm 80 đến nay.

Câu 17: Sự kiên mở đầu cho giai đoạn đấu tranh vũ trang giành chính quyền ở Cu-ba là sự kiện nào?

 • A. Phi-đen sang Mê-hi-cô thành lập “Phong trào 27 – 7”.
 • B. Phi-đen trở về nước.
 • C. Cuộc tấn công pháo đài Môn-ca-đa.
 • D. Cuộc đấu tranh ở Xi-e-ra Ma-e-xtơ-ra.

Câu 18: Lãnh tụ của phong trào cách mạng ở Cuba (1959) là ai?

 • A. N. Manđêla
 • B. Phiđen Cátxtơrô
 • C. G Nêru
 • D. M. Ganđi

Câu 19: Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu-ba?

 • A. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoài.
 • B. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.
 • C. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục.
 • D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

Câu 20: Sau khi giành được độc lập, Cu-ba tiến hành xây dựng đất nước theo mô hình:

 • A. chủ nghĩa xã hội
 • B. tư bản chủ nghĩa.
 • C. nhà nước cộng hòa.
 • D. nhà nước liên bang.

Câu 21: Quan hệ ngoại giao giữa Mĩ và Cu-ba sau chiến tranh như thế nào?

 • A. Mĩ thực hiện chính sách bao vây, cấm vận Cu-ba.
 • B. Mĩ không quan hệ ngoại giao với Cu-ba.
 • C. Nhanh chóng bình thường hóa quan hệ.
 • D. Thiết lập quan hệ ngoại giao.

Câu 22: Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ La-tinh được mệnh danh là "Đại lục bùng cháy"?

 • A. Ở đây thường xuyên xảy ra cháy rừng.
 • B. Ở đây nhân dân đã đứng lên đấu tranh chống đế quốc Mĩ.
 • C. Ở đây có cuộc cách mạng nổi tiếng Cu Ba bung nổ.
 • D. Ở đây các nước đế quốc tấn công vào nước Mĩ.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 7: Các nước Mĩ – La Tinh


 • 129 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021