Đề ôn thi trắc nghiệm môn lịch sử 9 lên 10 (đề 3)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Đề ôn thi trắc nghiệm môn lịch sử 9 lên 10 (đề 3). Học sinh luyện đề bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, các em click vào "xem đáp án" để biết được số lượng đáp án đúng của mình.

Câu 1: Hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?

 • A. ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng của ta.
 • B. ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.
 • C. ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang.
 • D. 18/12/1946 Pháp gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng

Câu 2: Điểm nỗi bật trong quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc là gì?

 • A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
 • B. Bôn ba khắp nơi trên thế giới để tìm đường cứu nước.
 • C. Đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin, kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.
 • D. Đi theo con đường Cách mạng tháng Mười Nga.

Câu 3: Những giai cấp, tầng lớp nào dưới đây có thể tập hợp trong phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, địa chủ vừa và nhỏ, tư sản dân tộc.
 • B. Công nhân, nông dân, tiêu tư sản, tư sản dân tộc.
 • C. Công nhân, nông dân.
 • D. Công nhân, nông dân, tư sản, địa chủ.

Câu 4: Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản vì lí do chủ yếu nào dưới đây?

 • A. Thực hiện chỉ thị của Quốc tế Cộng sản.
 • B. Xác lập địa vị lãnh đạo của giai cấp công nhân.
 • C. Chấm dứt tình trạng chia rẽ, đưa cách mạng Việt Nam phát triền.
 • D. Nhanh chóng đưa cách mạng Việt Nam giành được thăng lợi.

Câu 5: Nhiệm vụ nào sau đây không phải nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc thời kì 1973 – 1975?

 • A. Khắc phục hậu quả chiến tranh.
 • B. Khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa.
 • C. Tiếp tục chi viện cho chiến trường miền Nam và làm nghĩa vụ quốc tế với Lào, Cam-pu-chia.
 • D. Tiếp tục chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mĩ.

Câu 6: Sự thành lập Liên minh châu Âu (EU) mang lại lợi ích chủ yêu gì cho các nước thành viên tham gia?

 • A. Mở rộng thị trường.
 • B. Cùng nhập nguyên liệu giá rẻ.
 • C. Giúp đỡ nhau khi gặp khó khán.
 • D. Tăng sức cạnh tranh, tránh được sự chi phối từ bên ngoài.

Câu 7:. Trật tự thế giới được thiết lập theo quyết định của Hội nghị I-an-ta được gọi là “Trật tự hai cực I-an-ta” vì

 • A. địa điểm của Hội nghị diễn ra ở I-an-ta (Liên Xô).
 • B. thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột ở I-an-ta.
 • C. hai nước Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng tại I-an-ta.
 • D. tại I-an-ta, Liên Xô và Mĩ đã phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho hai phe.

Câu 8: Chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông diễn ra năm bao nhiêu?

 • A. 1945.
 • B. 1946
 • C. 1947.
 • D. 1948.

Câu 9: Ý nghĩa lớn nhất của chiến dịch Tây Nguyên là gì?

 • A. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ để quân ta tiến lên giải phỏng hoàn toàn miền Nam.
 • B. Làm cho tinh thần địch hốt hoảng, mất khả năng chiến đấu.
 • C. Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước sang giai đoạn mới : Từ tiến công chiến lược phát triển thành tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam
 • D. Đó là thắng lợi mở đầu, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Câu 10: Tổ chức Liên hợp quốc ra đời trong hoàn cảnh

 • A. Chiến tranh thế giới thứ hai đã kết thúc, phe Phát xít thất bại.
 • B. Chiến tranh thế giới thứ hai đang diễn ra trên các mặt trận.
 • C. Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, phe Phát xít đứng trước sự thât bại.
 • D. nhiều mâu thuẫn, tranh chấp diễn ra trong nội bộ phe Đông minh.

Câu 11: Một trong những lí do chính giúp cho nền kinh tế của Tây Âu phục hồi nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

 • A. Tây Âu mua các thành tựu về khoa học của nước ngoài.
 • B. Tây Âu hạ giá thành sản phẩm để tiêu thụ nhanh hàng hoá.
 • C. vai trò của nhà nước trong việc quản lí nguồn vốn.
 • D. nhận viện trợ kinh tế của Mĩ

Câu 12: Thái độ chính trị của tâng lớp tư sản dân tộc sau Chiến tranh thế giới thứ nhất thể hiện như thế nào?

 • A. Có thái độ kiên định với Pháp.
 • B. Có tinh thân đấu tranh cách mạng triệt để.
 • C. Có thái độ không kiên định, dễ thoả hiệp.
 • D. Sẵn sàng chống Pháp.

Câu 13: Các nước Tây Âu liên kết lại với nhau dựa trên cơ sở nào dưới đây?

 • A. Chung ngôn ngữ
 • B. Đều nằm ở phía Tây châu Âu
 • C. Chung nền văn hóa và trình độ phát triển
 • D. Tương đồng về nền văn hóa, trình độ phát triển, khoa học - kĩ thuật

Câu 14: Tổ chức cách mạng nào dưới đây được thành lập vào tháng 9 năm 1929

 • A. An Nam Cộng sản đảng.
 • B. Tân Việt Cách mạng đảng.
 • C. Đông Dương Cộng sản đảng.
 • D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.

Câu 15: Điểm giống nhau giữa Nhật Bản và bốn “con rồng” kinh tế của châu Á là

 • A. Không tham gia bất kì liên minh chính trị, quân sự nào.
 • B. Không tham gia vào nhóm G7 và G8.
 • C. Đều đẩy mạnh cải cách dân chủ, cải cách - mở cửa, hội nhập quốc tế.
 • D. Không chi phí nhiều tiền của cho quốc phòng, an ninh.

Câu 16: Hành động đánh dấu Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và trở thành một người cộng sản là

 • A. ủng hộ Quốc tế Cộng sản.
 • B. thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
 • C. tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.
 • D. thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu 17: Sự kiện quốc tế nào dưới đây đã có ảnh hưởng tích cực tới cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Các chính đảng lần lượt được thành lập trên thế giới.
 • B. Sự phát triển của phong trào công nhân.
 • C. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.
 • D. Đảng Xã hội Pháp ủng hộ cách mạng Việt Nam.

Câu 18: Cuối năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hoá ” nhằm

 • A. đưa cán bộ của Hội đến cùng sinh hoạt và lao động với công nhân và nông dân.
 • B. tuyên truyền, vận động cách mạng, nâng cao ý thức chính trị cho công nhân.
 • C. rèn luyện cán bộ của Hội trong môi trường sinh hoạt, lao động của nông dân.
 • D. lãnh đạo công nhân đấu tranh chống để quốc, thực dân.

Câu 19: Tổ chức cách mạng nào dưới đây ở Việt Nam ra đời trong năm 1928 và chịu ảnh hướng tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ái Quốc?

 • A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • B. Tân Việt Cách mạng đảng.
 • C. Việt Nam Quốc dân đảng.
 • D. Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 20: Quốc gia đầu tiên đưa con người lên Mặt Trăng vào tháng 7/1969 là

 • A. Mĩ.
 • B. Nhật Bản.
 • C. Liên Xô.
 • D. Trung Quốc.

Câu 21: Theo thoả thuận của Hội nghị I-an-ta (02/1245), quân đội nước nào dưới đây sẽ chiếm đóng các vùng lãnh thổ Đông Đức, Đông Âu, Bắc Triều Tiên?

 • A. Mĩ
 • B. Anh.
 • C. Pháp.
 • D. Liên Xô.

Câu 22: Đối tượng và mục đích của Pháp khi tăng cường đầu tư vào công nghiệp trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam là gì?

 • A. Phát triển ngành công nghiệp nặng để thu lợi nhuận cao.
 • B. Chú trọng công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến để thu lợi nhuận cao và phục vụ nhu cầu của thực dân Pháp ở Việt Nam
 • C. Phát triển các ngành công nghiệp nhẹ để cnahj tranh với các nước tư bản khác
 • D. Đầu tư để phát triển tất cả các ngành công nghiệp ở thuộc địa

Câu 23: Sau khi trở lại Pháp năm 191, Nguyễn Tắt Thành đã gia nhập đảng chính trị nào dưới đây ở Pháp?

 • A. Đảng Xã hội Pháp.
 • B. Đảng Cộng sản Pháp
 • C. Đảng Dân chủ Xã hội Pháp
 • D. Đảng Dân chủ tự do Pháp

Câu 24: Hoạt động nổi bật của tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong những năm 1919 - 1925 là:

 • A. đấu tranh đòi trả tự do cho cụ Phan Bội Châu (1925) và tổ chức truy điệu, đưa tang cụ Phan Châu Trinh (1926)
 • B. Ra một số tờ báo có nội dung dân chủ tiến bộ, vận động tẩy chay hàng hóa của Hoa kiều ở Bắc Kì
 • C. thành lập tổ chức Hội Phục Việt và nhà xuất bản Nam Đồng thư xã
 • D. Thành lập nhà xuất Cường học thư xã và ra tờ báo Chuông rè.

Câu 25: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, xã hội Việt Nam bị phân hoá như thế nào?

 • A. Phân hoá sâu sắc, xuất hiện các giai cấp mới: tư sản, vô sản, phong kiến, nông dân, tiểu tư sản.
 • B. Phân hoá sâu sắc, bên cạnh các giai cấp cũ (phong kiến, nông dân) xuất hiện các giai cấp mới (tư sản, tiểu tư sản, vô sản).
 • C. Phân hoá sâu sắc, trong đó 2 giai cấp mới xuất hiện (vô sản và nông dân) là lực lượng quan trọng của cách mạng.
 • D. Phân hoá sâu sắc hơn, giai cấp vô sản đã vươn lên giành quyền lãnh đạo cách mạng đi đến thắng lợi.

Câu 26: Năm 1948, quốc gia nào dưới đây chiếm 50% sản lượng công nghiệp của thế giới?

 • A. Nhật Bản
 • B. Mĩ
 • C. Anh
 • D. Pháp

Câu 27: Trong thời kì Chiến tranh lạnh, tâm điểm của sự đối đầu giữa hai cực Xô - Mĩ ở châu Âu là

 • A. vấn để chia cắt nước Đức thành hai quốc gia đối lập nhau.
 • B. vấn đề chia cắt thủ đô Béc-lin: Tây Béc-lin - Đông Béc-lin.
 • C. Cộng hoà Liên bang Đức ra đời, được Mĩ ủng hộ.
 • D. Cộng hoà Dân chủ Đức ra đời, được Liên Xô ủng hộ.

Câu 28: Lí luận nào dưới đây đã được cán bộ của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên truyền bá vào Việt Nam?

 • A. Lí luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin.
 • B. Lí luận đấu tranh giai cấp.
 • C. Lí luận cách mạng tư sản.
 • D. Lí luận giải phóng dân tộc.

Câu 29: Chỉ bộ Cộng sản đầu tiên ra đời (3/1929) tại Bắc Kì đã chứng tỏ điều gì?

 • A. Khuynh hướng cách mạng tư sản đang phát triển.
 • B. Khuynh hướng cách mạng tư sản đang suy yếu.
 • C. Sự nhạy bén về chính trị của các hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • D. Khuynh hướng cách mạng vô sản đang suy yếu.

Câu 30: Đông Dương Cộng sản đảng và An Nam Cộng sản đảng được ra đời từ tổ chức cách mạng nào dưới đây?

 • A. Tân Việt Cách mạng đảng
 • B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
 • C. Việt Nam Cách mạng đồng chí hội.
 • D. Hội Phục Việt

Câu 31: Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) xác định kẻ thù trước mắt nguy hiểm của nhân dân thế giới là gì?

 • A. Chủ nghĩa thực dân cũ.
 • C. Chủ nghĩa phát xít.
 • B. Chủ nghĩa thực dân mới.
 • D. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Câu 32: Quan điểm đổi mới của Đảng ta tại Đại hội Đảng VI là gì?

 • A. Đổi mới toàn diện và đồng bộ.
 • B. Đổi mới về kinh tế, chính trị.
 • C. Đổi mới về tư tưởng, văn hóa.
 • D. Đổi mới về kinh tế.

Câu 33: Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã

 • A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai.
 • B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930.
 • C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân.
 • D. Xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo.

Câu 34: Nhật đồng ý cho Mĩ đóng quân và xây dựng căn cứ quân sự trên lãnh thổ của Nhật vì

 • A. quân đội và ngành công nghiệp quân sự của Nhật đã bị giải thể.
 • B. Nhật muốn lợi dụng Mĩ để không phải tốn kinh phí quôc phòng, tập trung cho phát triển kinh tế
 • C. Nhật là con nợ rất lớn của Mĩ
 • D. Nhật muốn liên minh với Mĩ để tấn công các nước trong khu vực Thái Bình Dương,

Câu 35: Tác động của chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của Pháp đến kinh tế Việt Nam là

 • A. nền kinh tế Việt Nam phát triển độc lập, tự chủ.
 • B. nền kinh tế Việt Nam phát triển thêm một bước nhưng bị kìm hãm và lệ thuộc vào kinh tế Pháp.
 • C. nền kinh tế Việt Nam lạc hậu, không phát triển.
 • D. nền kinh tế Pháp phụ thuộc vào kinh tế Việt Nam.

Câu 36: Vào tháng 8/1925 đã diễn ra sự kiện nổi bật gì của giai cấp công nhân Việt Nam?

 • A. Bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn.
 • B. Bãi công của công nhân Bắc Kì.
 • C. Bãi công của thợ máy xưởng đóng tàu Ba Son- Sài Gòn.
 • D. Bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định.

Câu 37: Sau 5 năm thực hiện kế hoạch 5 năm (1991 - 1995), tổng sản lượng trong nước tăng bình quân hàng năm bao nhiêu %?

 • A. 8%.
 • B. 8,1%.
 • C. 7%
 • D. 8,3 %.

Câu 38: Nguyên nhân nào có tính quyết định đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta?

 • A. Nhân dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn
 • B. Sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
 • C. Có hậu phương lớn miền Bắc XHCN.
 • D. Sự giúp đỡ của các nước XHCN, tinh thần đoàn kết của nhân dân 3 nước Đông Dương.

Câu 39: Ý nghĩa lịch sử cơ bản nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 - 1975).

 • A. Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mĩ và 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta.
 • B. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất nước.
 • C. Mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc - kỷ nguyên độc lập, thông nhất, đi lên CNXH.
 • D. Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

Câu 40: Kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài so với kế hoạch 5 năm (1991 - 1995) tăng mấy lần?

 • A. Đạt 10 tỉ đô la, gấp 1,5 lần.
 • B. Đạt 12 tỉ đô la, gấp 2 lần.
 • C. Đạt 13 tỉ đô la, gấp 2,2 lận.
 • D. Đạt 14 tỉ đô la, gấp 2,5 lần.
Xem đáp án
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021