Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản phát triển mạnh mẽ vì:

 • A. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá sâu rộng vào Việt Nam.
 • B. Do ảnh hưởng tư tưởng Tam dân của Tôn Trung Sơn.
 • C. Giai cấp công nhân đã chuyển sang đấu tranh tự giác.
 • D. Thực dân Pháp đang trên đà suy yếu.

Câu 2: Hãy điền vào chỗ trống: Sang năm 1914, có nhiều cuộc bãi công của công nhân nhà máy dệt, rượu, xay gạo nổ ra ở…

 • A. Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương
 • B. Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng
 • C. Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng
 • D. Hà Nội, Vinh, Bến Thuỷ.

Câu 3: Những sự kiện nào trên thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động sâu sắc nhất tới cách mạng Việt Nam?

 • A. Thành công của Cánh mạng tháng Mười Nga (1917) và sự thành lập Quốc tế cộng sản (2/1919).
 • B. Phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Á, Phi, Mĩ La-tinh.
 • C. Sự ra đời của các Đảng Cộng sản ở các nước châu Âu.
 • D. Hội nghị Véc-xai.

Câu 4: Sự kiện nào được ví như “chim én nhỏ báo hiệu mùa xuân”?

 • A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu – Trung Quốc) (6/1924).
 • B. Phong trào đấu tranh đòi thả tư do cho Phan Bội Châu (1925).
 • C. Phong trào đấu tranh đòi để tang Phan Châu Trinh (1926).
 • D. Khởi nghĩa Yên Bái ( 2/1930).

Câu 5: Giai cấp tư sản dân tộc có những hoạt động gì trong những năm 1919 – 1926?

 • A. Chống độc quyền cảng Sài Gòn.
 • B. Lập Đảng Thanh niên, dùng báo chí bênh vực quyền lợi của mình.
 • C. Không thỏa hiệp với thực dân Pháp.
 • D. “Chấn hưng nội hóa”, “Bài trừ ngoại hóa”, chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất khẩu lúa gạo Nam Kì.

Câu 6: Phong trào yêu nước dân tộc dân chủ công khai diễn ra từ:

 • A. 1919-1925
 • B. 1919-1926
 • C. 1919-1927
 • D. 1919-1928

Câu 7: Hãy điền vào chỗ trống từ cho hợp nghĩa:

Một số tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì (đại biểu là Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu) đã thành lập ………………. để tập họp lực lượng.

 • A. Đảng Lập hiến Đông Dương
 • B. Tân Việt cách mạng Đảng
 • C. Đông Dương cộng sản Đảng
 • D. Việt Nam Quốc dân Đảng

Câu 8: Đảng Lập hiến là tổ chức của giai cấp, tầng lớp nào?

 • A. Tiểu tư sản trí thức.
 • B. Tư sản và địa chủ Nam kì.
 • C. Tư sản dân tộc.
 • D. Công nhân.

Câu 9: Quá trình phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ 1919-1929 chia làm 2 giai đoạn, đó là giai đoạn nào?

 • A. 1919-1925 và 1925-1929.
 • B. 1919-1926 và 1926-1929.
 • C. 1919-1927 và 1927-1929.
 • D. 1919-1928 và 1928-1929.

Câu 10: Các tổ chức Việt Nam Nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Đảng Thanh niên do tầng lớp nào thực lập ra?

 • A. Tiểu tư sản trí thức.
 • B. Tư sản và địa chủ Nam kì.
 • C. Tư sản dân tộc.
 • D. Công nhân.

Câu 11: Trong những năm 1919 – 1926, giai cấp tiểu tư sản có những tờ báo tiến bộ nào?

 • A. Chuông rè, Tin tức, Thanh niên.
 • B. Chuông rè, An Nam trẻ, Người nhà quê.
 • C. Thanh niên, Chuông rè, An Nam trẻ.
 • D. Người nhà quê, An Nam trẻ, Thanh niên.

Câu 12: Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ này còn lẻ tẻ, tự phát nhưng ý thức giai cấp phát triển nhanh chóng. Đó là đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam thời kỳ nào?

 • A. 1919-1924.
 • B. 1919-1925.
 • C. 1919-1926.
 • D. 1919-1927.

Câu 13: Sự kiện tiêu biểu trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1924 – 1925 là sự kiện nào?

 • A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện (Quảng Châu – Trung Quốc) (6/1924).
 • B. Xuất bản những tờ báo tiến bộ và lập ra những nhà xuất bản tiến bộ.
 • C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và phong trào đấu tranh đòi thả tư do cho Phan Bội Châu (1925).
 • D. Phong trào đấu tranh đòi thả tư do cho Phan Bội Châu (1925) và đấu tranh đòi để tang Phan Châu Trinh (1926).

Câu 14: Những tổ chức chinh trị như: Việt Nam nghĩa đoàn, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng Thanh niên là tiền thân của?

 • A. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
 • B. Việt Nam Quốc dân Đảng.
 • C. Tân Việt cách mạng Đảng
 • D. Đông Dương cộng sản Đảng.

Câu 15: Năm 1920, công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn đã thành lập tổ chức gì, do ai đứng đầu?

 • A. Tổ chức Việt Nam nghĩa đoàn, Tôn Đức Thắng đứng đầu.
 • B. Đảng Thanh niên, do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
 • C. Tổ chức Công hội, do Tôn Đức Thắng đứng đầu.
 • D. Tổ chức Hội Phục Việt, Tôn Đức Thắng đứng đầu.

Câu 16: Phong trào công nhân trong những năm 1919 -1924 đấu tranh với mục tiêu chủ yếu là gì?

 • A. Đòi quyền lợi kinh tế.
 • B. Đòi quyền lợi chính trị.
 • C. Đòi quyền lợi kinh tế và chính trị.
 • D. Đấu tranh giải phóng dân tộc.

Câu 17: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam đã đi vào con đường đấu tranh có tổ chức?

 • A. Cuộc bãi công của công nhân thợ nhuộm ở Chợ Lớn (1922).
 • B. Tổng bãi công của công nhân Bắc Kì (1922)
 • C. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son – Sài Gòn (8/1925)
 • D. Cuộc bãi công của 1000 công nhân nhà máy sợi Nam Định (1926)

Câu 18: Sự kiện nào thề hiện “Tư tưởng Cách mạng tháng Mười Nga đã thấm sâu hơn vào giai cấp công nhân và bắt đầu biến thành hành động của giai cấp công nhân Việt Nam”?

 • A. Bãi công của thợ máy xưởng Ba Son cảng Sài Gòn (1925).
 • B. Nguyễn Ái Quốc đọc sơ thảo luận cương của Lê nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa (7-1920)
 • C. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái vang dội ở Sa Điện - Quảng Châu (6-1924).
 • D. Nguyễn Ái Quốc gửi đến hội nghị Véc-xai bản yêu sách (1919).

Câu 19: Phong trào yêu nước dân chủ công khai diễn ra vào năm 1924-1925, là phong trào nào?

 • A. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đấu tranh đòi thả tự do cho cụ Phan Bội Châu.
 • B. Xuất bản những tờ báo tiến bộ và lập ra nhà xuất bản tiến bộ.
 • C. Cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả cụ Phan Bội Châu và đám tang cụ Phan Chu Trinh.
 • D. Tiếng bom của Phạm Hồng Thái và đám tang cụ Phan Chu Trinh.

Câu 20: Cuộc bãi công Ba Son 98/1925) có vị trí như thế nào trong phong trào công nhân nước ta sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

 • A. Là cuộc bãi công diễn ra trên quy mô lớn nhất
 • B. Là cuộc bãi công mang lại nhiều thắng lợi
 • C. Là cuộc bãi công đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam - giai cấp công nhân nước ta từ đây bước đầu đi vào đấu tranh tự giác
 • D. Cả ba câu a, b, c đều đúng
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 15: Phong trào cách mạng Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1919 – 1925)


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021