Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trước ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chung trên toàn thế giới trong những năm 70 của thế kỉ XX Liên Xô đã làm gì?

 • A. Tiến hành cải cách kinh tế, chính trị, xã hội cho phù hợp.
 • B. Kịp thời thay đổi để thích ứng với tình hình thế giới.
 • C. Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.
 • D. Có sửa đổi nhưng chưa triệt để.

Câu 2: Bước sang những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế và xã hội của Liên Xô có những khó khăn gì?

 • A. Sản xuất công nghiệp trì trệ
 • B. Lương thực và thực phẩm khan hiếm
 • C. Mức sống của nhân dân Liên Xô ngày càng giảm sút, cách xa so với đời sống của người dân các nước phương Tây
 • D. Tất cả những câu trả lời trên đều đúng

Câu 3: Tháng 3-1985, ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện quan trọng gì?

 • A. Goóc-ba-chốp lên làm tổng thống Liên Xô
 • B. Go óc-ba-chộp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản và tiến hành cải tổ
 • C. Các nước cộng hòa tuyên bố ly khai khỏi Liên bang Xô Viết
 • D. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động

Câu 4: Công cuộc cải tổ của M. Goóc-ba-chốp nhằm mục đích gì?

 • A. Sửa chữa những thiếu sót, sai lầm trước kia
 • B. Đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng
 • C. Xây dựng một chế độ chủ nghĩa xã hội dân chủ, nhân văn đúng như bản chất của nó
 • D. Tất cả những câu trả lời trên đều đúng

Câu 5: Nội dung của công cuộc cải tổ ở Liên Xô là gì?

 • A. Cải tổ về kinh tế.
 • B. Cải tổ hệ thống chính trị.
 • C. Cải tổ xã hội.
 • D. Cải tổ kinh tế, chính trị và xã hội.

Câu 6: Thời gian tiến hành công cuộc "cải tổ" của Liên Xô kéo dài trong bao lâu?

 • A. 4 năm
 • B. 5 năm
 • C. 6 năm
 • D. 7 năm

Câu 7: Công cuộc cải tổ của M. Goóc-ba-chốp bắt đầu từ năm nào?

 • A. 1985
 • B. 1986
 • C. 1987
 • D. 1988

Câu 8: Công cuộc cải tổ ở Liên Xô năm 1985 diễn ra đầu tiên trong lĩnh vực nào?

 • A. chính trị - văn hóa
 • B. Văn hóa -giáo dục
 • C. Kinh tế
 • D. Quân sự

Câu 9: Trước những khó khăn về kinh tế, những cải tổ về chính trị - xã hội được đẩy mạnh như thực hiện chế độ

 • A. Đại nghị
 • B. Quân chủ
 • C. Tổng thống
 • D. Dân chủ

Câu 10: Sự kiện nào sau đây đánh dấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô chấm dứt?

 • A. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động.
 • B. Các nước cộng hòa tách ra khỏi Liên bang Xô viết và tuyên bố độc lập.
 • C. Lá cờ Liên bang Xô viết trên nóc điện Crem-li bị hạ xuống.
 • D. Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) được thành lập.

Câu 11: Chế độ XHCN ở Liên Xô tồn tại bao nhiêu năm?

 • A. 71 năm
 • B. 72 năm
 • C. 73 năm
 • D. 74 năm

Câu 12: Trước tình hình khủng hoảng kinh tế, chính trị ngày càng trầm trọng Chính phủ các nước Đông Âu đã có những hành động gì?

 • A. Tiến hành một loạt cải cách về kinh tế và chính trị.
 • B. Tuyên bố giải tán, từ bỏ quyền lãnh đạo.
 • C. Kêu gọi sự trợ giúp của Liên Xô.
 • D. Đàn áp các phong trào quần chúng, không đề ra các cải cách cần thiết và đúng đắn.

Câu 13: Cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị ở các nước Đông Âu lên tới đỉnh điểm trong thời gian nào?

 • A. Đầu năm 1988.
 • B. Cuối năm 1988.
 • C. Đầu năm 1991.
 • D. Cuối năm 1991.

Câu 14: Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số thiếu sót và sai lầm là:

 • A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
 • B. Tập thể hóa nông nghiệp.
 • C. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.
 • D. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCN ờ Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.

Câu 15: Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu là:

 • A. Sự sụp đổ của chế độ XHCN.
 • B. Sự sụp đổ của mô hình XHCN chưa khoa học.
 • C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm.
 • D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội.

Câu 16: Nước xóa bỏ thể chế chính trị xã hội chủ nghĩa đầu tiên ở Đông Âu là:

 • A. Ba Lan
 • B. Hung-ga-ri
 • C. Tiệp Khắc
 • D. Cộng hòa Dân chủ Đức

Câu 17: Nguyên nhân cơ bản nào làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ?

 • A. Các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước chống phá.
 • B. Chậm sửa chữa những sai lầm.
 • C. Nhà nước nhân dân Xô viết, nhận thấy CNXH không tiến bộ nên muốn thay đổi chế độ.
 • D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội không phù hợp.

Câu 18: Nguyên nhân nào mang tính chất giáo điều đưa đến sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu?

 • A. Xây dựng một mô hình về CNXH không phù hợp với sự biến đổi của thế giới và thực tế khách quan.
 • B. Sự tha hóa về phẩm chất chính trị và đạo đức của nhiều người lãnh đạo.
 • C. Rời bỏ những nguyên lý đúng đắn của chủ nghĩa Mác-Lênin.
 • D. Sự chống phá của các thế lực thù địch với CNXH.

Câu 19: Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) giải thể vào năm nào?

 • A. 1989
 • B. 1990
 • C. 1991
 • D. 1992

Câu 20: Hội đồng Tương trợ Kinh tế (SEV) bị giải thể do nguyên nhân nào?

 • A. Do "khép kín" cửa trong hoạt động.
 • B. Do không đủ sức cạnh tranh với Mĩ và Tây Âu
 • C. Do sự lạc hậu về phương thức sản xuất.
 • D. Do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XX


 • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021