Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Châu lục nào đi đầu trong phong trào giải phóng dân tộc sau chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Châu Âu
 • B. Châu Phi
 • C. Châu Á
 • D. Mĩ La tinh

Câu 2: Ý nào dười đây là thời cơ thuận lợi để các nước Đông Nam Á tiến hành khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền trong cuối năm 1945?

 • A. Hồng quân Liên Xô tiến vào Đông Âu tiêu diệt quân đội phát xít Đức.
 • B. Phát xít Nhật đầu hàng Đồng minh.
 • C. Cuộc đấu tranh giành chính quyền của nhân dân các nước châu Phi và Mĩ La-tinh đạt nhiều thắng lợi.
 • D. Liên Xô viện trợ, giúp đỡ cuộc đấu tranh giành chính quyền của các nước Đông Nam Á.

Câu 3: Những nước nào ở Đông Nam Á giành được độc lập trong năm 1945?

 • A. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.
 • B. Việt Nam, In-đô-nê-xi-a.
 • C. Lào, In-đô-nê-xi-a, Phi-lip-pin
 • D. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia.

Câu 4: Nhân dân In-đô-nê-xi-a tuyên bố độc lập ngày:

 • A. 12/10/1945 B.
 • B. 2/9/1945
 • C. 17/8/1945
 • D. 1/1/1959

Câu 5: “Năm châu Phi” (1960) là tên gọi cho sự kiện nào sau đây?

 • A. Có nhiều nước châu Phi được trao trả độc lập.
 • B. Châu Phi có phong trào giải phóng dân tộc sớm nhất và mạnh nhất.
 • C. Có 17 nước ở châu Phi tuyên bố độc lập.
 • D. Châu Phi là “Lục địa mới trỗi dậy”.

Câu 6: Phong trào đấutranh giành độc lập của Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao nhằm lật đổ ách thống trị của:

 • A. Phát xít Nhật.
 • B. thực dân Tây Ban Nha.
 • C. phát xít I-ta-li-a.
 • D. thực dân Bồ Đào Nha.

Câu 7: Từ những năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XIX, từ châu Á, phong trào đấu tranh lan nhanh sang:

 • A. Nam Á, Bắc Phi
 • B. Bắc Phi, Tây Nam Á
 • C. Châu Phi
 • D. Cả ba câu A, B, C đều sai

Câu 8: Cuộc cách mạng nhân dân ở Cu Ba dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát-xtơ- rô giành thắng lợi vào thời gian nào?

 • A. Ngày 1 – 1 – 1959.
 • B. Ngày 1 – 2 – 1959.
 • C. Ngày 1 – 3 – 1959.
 • D. Ngày 1 – 4 – 1959.

Câu 9: Đất nước Ăng-gô-la giành được độc lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 10 năm 1975
 • B. Tháng 10 năm 1976
 • C. Tháng 11 năm 1976
 • D. Tháng 11 năm 1975

Câu 10: Đất nước Mô-dăm-bích giành được độc lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 4 năm 1975
 • B. Tháng 5 năm 1975
 • C. Tháng 6 năm 1975
 • D. Tháng 7 năm 1975

Câu 11: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức nào?

 • A. Chủ nghĩa thực dân kiểu cũ.
 • B. Chủ nghĩa thực dân kiểu mới.
 • C. Chế độ phân biệt chủng tộc.
 • D. Chế độ thực dân.

Câu 12: Từ cuối những năm 70 của thế kỉ XX, chế độ phân biệt chủng tộc (A-pác-thai), tập chủ ở ba nước nào?

 • A. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Cộng hòa Nam Phi.
 • B. Rô-đê-di-a, Tây Nam Phi và Ăng-gô-la.
 • C. Cộng hòa Nam Phi, Ăng- gô-la, Mô-dăm-bích.
 • D. Ăng-gô-la, Mô-dăm- bích, Ghi-nê Bít-xao.

Câu 13: Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai ở Cộng hòa Nam Phi chính bị thức bị xóa bỏ ở Nam Phi vào năm nào?

 • A. Năm 1991
 • B. Năm 1992
 • C. Năm 1993
 • D. Năm 1994

Câu 14: Hệ thống thuộc địa chủ nghĩa đế quốc thực dân cơ bản sụp đổ vào khoảng thời gian nào?

 • A. Giữa những năm 50 của thế kỉ XX
 • B. Giữa những năm 60 của thế kỉ XX
 • C. Giữa những năm 70 của thế kỉ XX
 • D. Giữa những năm 80 của thế kỉ XX

Câu 15: Hệ thống thộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã bị sụp đổ hoàn toàn. Lịch sử các dân tộc Á, Phi, Mĩ La-tinh bước sang trang mới với nhiệm vụ to lớn đó là:

 • A. củng cố nền độc lập.
 • B. xây dựng và phát triển đất nước.
 • C. khắc phục tình trạng nghèo đói, lạc hậu.
 • D. Cả 3 đáp án trên.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa


 • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021