Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 23: Tổng khởi nghiã tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 23: Tổng khởi nghiã tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở Châu Á, quân phiệt Nhật đã đầu hàng Đồng minh không điều kiện vào thời gian nào?

 • A. 13/8/1945.
 • B. 14/8/1945.
 • C. 15/8/1945.
 • D. 16/8/1945.

Câu 2: Tháng 8/1945 điều kiện khách quan bên ngoài rất thuận lợi, tạo thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành lại độc lập, đó là:

 • A. Sự thất bại của phe phát xít ở chiến trường châu Âu
 • B. Sự thắng lợi của Hồng quân Liên Xô ở mặt trận Xô - Đức.
 • C. Sự nổi dậy giành thắng lợi của nhân dân các nước Đông Âu.
 • D. Sự tan rã của phát xít Đức và sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Nhật

Câu 3: Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai thân Nhật Trần Trọng Kim hoang mang cực độ. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta dành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho:

 • A. Hưởng ứng chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
 • B. Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.
 • C. Cao trào kháng Nhật cứu nước.
 • D. Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước

Câu 4: Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • A. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía Cách mạng.
 • B. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện.
 • C. Lực lượng Cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm.
 • D. Cách mạng Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh .

Câu 5: Nhận xét nào sau đây là không đúng về cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Viêt Nam?

 • A. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp lực lượng chính trị và lực lượng vũ trạng.
 • B. Đây là cuộc cách mạng diễn ra nhanh, gọn, ít đổ máu, bằng phương pháp hòa bình.
 • C. Đây là cuộc cách mạng diễn ra với sự kết hợp khởi nghĩa ở cả nông thôn và thành thị.
 • D. Đây là cuộc cách mạng đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa.

Câu 6: Nhận xét nào sau đây về cuộc Cách mạng Tháng Tám là không đúng?

 • A. Đây là cuộc cách mạng nhân dân có tính chất sâu sắc.
 • B. Đây là cuộc cách mạng có tính chất dân tộc điển hình.
 • C. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất dân chủ điển hình.
 • D. Đây là cuộc Cách mạng có tính chất bạo lực rõ nét.

Câu 7: Nội dung nào không phản ánh đúng những bài học kinh nghiệm cách mạng Việt Nam có thể rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945?

 • A. Chớp thời cơ, dựa vào sức mạnh của toàn dân để tiến hành tổng khởi nghĩa.
 • B. Vận dụng sang tạo chủ nghĩa Mác-Lenin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam.
 • C. Tập hợp, tổ chức lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh công khai, hợp pháp.
 • D. Tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất.

Câu 8: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 ở đâu?

 • A. Pác Bó (Cao Bằng)
 • B. Tân Trào (Tuyên Quang)
 • C. Bắc Sơn (Võ Nhai)
 • D. Phay Khắt (Cao Bằng)

Câu 9: Hội nghị toàn quốc của Đảng họp từ ngày 13 đến 15/8/1945 đã quyết định vấn đề gì?

 • A. Khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
 • B. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.
 • C. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn.
 • D. Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh vào.

Câu 10: Các đại biểu đều nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 sắc lệnh của Việt Minh, lập ủy Ban Dân tộc giải phóng Việt Nam (tức Chính phủ Lâm thời) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, đó là quyết định của:

 • A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
 • B. Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945)
 • C. Hội nghị mở rộng Ban Thường vụ Trung ương (9/3/1945)
 • D. Hội nghị Quân sự Bắc Kì (4/1945)

Câu 11: Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 có thể vận dụng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam hiện nay là

 • A. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu.
 • B. Tăng cường liên minh chiến đấu giữa ba nước Đông Dương.
 • C. Kết hợp đấu tranh quân sự vơi đấu tranh chính trị, ngoại giao.
 • D. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại.

Câu 12: Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật-Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu trong:

 • A. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng (9/3/1945)
 • B. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (12/3/1945)
 • C. Hội nghị toàn quốc của Đảng (13-15/8/1945)
 • D. Đại hội quốc dân ở Tân Trào (16/8/1945)

Câu 13: Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

 • A. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương.
 • B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện.
 • C. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu.
 • D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản.

Câu 14: Sự kiện nào dưới đây đánh dấu Cách mạng tháng Tám 1945 đã thắng lợi hoàn toàn.

 • A. Vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị, trao ấn tín cho chính quyền cách mạng.
 • B. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc “Tuyên ngôn Độc lập-khai sinh nước VNDCCH”.
 • C. Hai địa phương cuối cùng trên cả nước (Đồng Nai Thượng, Hà Tiên) giành được chính quyền.
 • D. Ủy ban dân tộc giait phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước VNDCCH.

Câu 15: Chiều ngày 16/8/1945 theo lệnh của ủy ban khởi nghĩa, một đội giải phóng quân do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy, xuất phát từ Tân Trào về giải phóng thị xã nào?

 • A. Giải phóng thị xã Cao Bằng.
 • B. Giải phóng thị xã Thái Nguyên.
 • C. Giải phóng thị xã Tuyên Quang.
 • D. Giải phóng thị xã Lào Cai.

Câu 16: Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào?

 • A. 18-8-1945.
 • B. 19-8-1945.
 • C. 20-8-1945.
 • D. 21-8-1945.

Câu 17: Tổng khởi nghĩa đã nhanh chóng thành công trong cả nước, chỉ trong vòng 15 ngày:

 • A. Từ ngày 13- 27/8/1945.
 • B. Từ ngày 14- 28/8/1945.
 • C. Từ ngày 15- 29/8/1945.
 • D. Từ ngày 16- 30/8/1945.

Câu 18: Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào?

 • A. Phạm Tuyên.
 • B. Phong Nhã.
 • C. Nam Cao.
 • D. Văn Cao.

Câu 19: Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên

 • A. Tiến nhanh trên con đường XHCN.
 • B. Độc lâp và tự do.
 • C. Giàu mạnh và phát triển.
 • D. Kỷ nguyên công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Câu 20: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến, toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta...” Đó là lời kêu gọi của?

 • A. Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào (14/8/1945)
 • B. Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn quốc nổi dậy khởi nghĩa
 • C. Đại hội Quốc dân ở Tan Trào (16/8/1945)
 • D. Thư Hồ Chí Minh gửi đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền

Câu 21: Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là:

 • A. Hà Nội, Bắc Giang, Huế, Sài Gòn.
 • B. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam.
 • C. Bắc Giang, Hải Dương, Hà Nội, Huế.
 • D. Hà Nội, Sài Gòn, Hà Tĩnh, Quảng Nam.

Câu 22: “Đồng bào rầm rập kéo tới quảng trường Nhà hát lớn dự mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức. Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn. Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên”. Đây là không khí từ cuộc mít tinh chuyển thành khởi nghĩa giành chính quyền ở:

 • A. Hà Nội (19/8/1945)
 • B. Huế (23/8/1945)
 • C. Sài Gòn (25/8/1945)
 • D. Bắc Giang, Hải Dương (18/8/1945)

Câu 23: Niên đại nào có quan hệ trực tiếp với câu văn sau đây?

“Pháp chạy Nhật đầu hàng, Vua Bảo Đại thoái vị. Nhân dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để xây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ dân chủ cộng hòa”

 • A. 19/8/1945
 • B. 23/8/1945
 • C. 30/8/1945
 • D. 2/9/1945

Câu 24: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là gì?.

 • A. Dân tộc Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã đấu tranh kiên cường bất khuất.
 • B. Có khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong Mặt trận thống nhất.
 • C. Sự lãnh đạo tài tình của Đảng đứng đầu lả Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • D. Có hoàn cảnh thuận lợi của chiến tranh thế giới thứ hai: Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức - Nhật

Câu 25: Cách mạng tháng Tám 1945 có ý nghĩa gì về mặt quốc tế?

 • A. Thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc tự đứng lên tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.
 • B. Cổ vũ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa, nửa thuộc địa nhất là nhân dân các nước châu Á, châu Phi.
 • C. a và b đúng.
 • D. a và b sai.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 23: Tổng khởi nghiã tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa


 • 238 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021