Bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa

 • 1 Đánh giá

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc đã diễn ra sôi nổi ở Châu Á, châu Phi và Mĩ La Tinh, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc tan rã từng mảng lớn và đi tới sụp đổ hoàn toàn. Có thể phân chia quá trình tan rã đó thành ba giai đoạn chính.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỉ XX.

1. Giai đoạn từ năm 1945 đến giữa những năm 60 của thế kỷ XIX .

 • Châu Á:
  • Nhân dân ĐNA khởi nghĩa vũ trang và dành độc lập:
  • Inđônêxia (17/8/1945)
  • Việt Nam (2/9/1945)
  • Lào (12/10/1945)
  • Phong trào đấu tranh lan nhanh sang các nước Nam á, Bắc phi
 • Mĩ La – Tinh
  • 1/1/1959 cách mạng Cu Ba giành thắng lợi
 • Châu Phi:
  • Năm 1960 là năm châu Phi khi 17 nước châu Phi dành được độc lập.

=> giữa năm 60 hệ thống thuộc địa của CNĐQ thực dân cơ bản sụp đổ.

II. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa năm 70.

 • Đầu năm 1960, nhân dân 3 nước tiến hành đấu tranh vũ trang và giành độc lập:
  • Ghi nê -Bít –xao (9/1974).
  • Mô -Dăm –Bích (6/1975).
  • Ăng –Gô -La (11/1975).

=> Đây là thắng lợi quan trọng của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Phi.

III. Giai đoạn từ giữa những năm 70 đến giữa năm 90.

 • Phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt Chủng tộc diễn ra và thắng lợi Chính quyền người da đen thành lập
  • Dim –ba –bu –ê (1980)
  • Na-mi –bi –a (1990).
  • Cộng hòa Nam Phi (1993)

=> Hiện nay các nước Á, Phi, Mĩ La Tinh đang xây dựng và phát triển kinh tế.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Hãy xác định trên bản đồ châu Phi vị trí ba nước Ăng – gô – la, Mô –dăm – bích và Ghi – nê – Bít – xao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy xác định trên bản đồ vị trí ba nước Dim – ba – bu – ê, Na – mi – bi – a và cộng hòa Nam Phi?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Hãy nêu các giai đoạn phát triển của phong trào giải phóng dân tộc từ sau năm 1945 và một số sự kiện lịch sử tiêu biểu của mỗi giai đoạn?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 3: Qúa trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự ran rã của hệ thống thuộc địa


 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9