Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào?

 • A. 22/12/1942.
 • B. 22/12/1943.
 • C. 22/12/1944.
 • D. 22/12/1945.

Câu 2: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc mới thành lập có bao nhiêu người?

 • A. Do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng có 36 người
 • B. Do đồng chí Trường Chinh làm đội trưởng có 34 người
 • C. Do đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng có 35 người
 • D. Do đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng có 34 người

Câu 3: Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thư VIII tổ chức tại đâu?

 • A. Pác Bó (Cao Bằng)
 • B. Bắc Cạn
 • C. Bắc Sơn (Lạng sơn)
 • D. Tân Trào (Tuyên Quang)

Câu 4: Tháng 6/1941 tình hình thế giới diễn ra sự kiện gì?

 • A. Chiến tranh thế giới bùng nổ.
 • B. Phát xít Đức tấn công Liên Xô.
 • C. Phát xít Đức tấn công Pháp.
 • D. Phát xít Đức tấn công Bỉ, Hà Lan.

Câu 5: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước sau bao nhiêu năm xa cách?

 • A. 15 năm.
 • B. 20 năm.
 • C. 25 năm.
 • D. 30 năm.

Câu 6: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?

 • A. Từ 10-15/5/1941
 • B. Từ 10-19/5/1941
 • C. Từ 10-25 /5/1941
 • D. Từ 10-29/5/1941

Câu 7: Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần VIII, Hội nghị đã chủ trương thành lập mặt trận nào?

 • A. Mặt trận Liên Việt.
 • B. Mặt trận Đồng minh.
 • C. Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh).
 • D. Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương

Câu 8: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?

 • A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
 • B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp-Nhật.
 • C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
 • D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.

Câu 9: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?

 • A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo”
 • B. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.
 • C. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng công”.
 • D. Thực hiện “Người cày có ruộng”.

Câu 10: Mặt trận Việt Minh ra đời vào ngày tháng năm nào?

 • A. 19/5/1940.
 • B. 19/5/1941.
 • C. 19/5/1942.
 • D. 19/5/1943.

Câu 11: Tỉnh nào được coi là nơi thí điểm cuộc vận động xây dựng các hội cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh?

 • A. Cao Bằng
 • B. Bắc Cạn.
 • C. Lạng sơn
 • D. Hà Giang.

Câu 12: Bản chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi nhận dân “sắm vũ khí đuổi thù chung” là của:

 • A. Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương
 • B. Hồ Chí Minh
 • C. Tổng bộ Việt Minh
 • D. Cứu quốc quân

Câu 13: Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản là:

 • A. Tiền phong, Dân chúng, Lao động
 • B. Bạn dân, Tin tức
 • C. Thanh niên, Nhành lúa
 • D. Cờ giải phóng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam độc lập...

Câu 14: Nhà thơ Tố Hữu viết:

“Ba mươi năm bước chân không mỏi

Mà bây giờ mới tới nơi”

Đó là hai câu thơ viết về quá trình đi tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc và đến khi Người về Tổ Quốc. Vậy Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày tháng năm nào và ở đâu?

 • A. Ngày 25/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.
 • B. Ngày 28/1/1942, tại Tân Trào, Tuyên Quang.
 • C. Ngày 28/1/1941, tại Pác Bó, Cao Bằng.
 • D. Ngày 28/2/1941, tại Tân Trào, Tuyên Quang.

Câu 15: Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân do ai làm đội trưởng, lúc thành lập có bao nhiêu người?

 • A. Đồng chí Võ Nguyên Giáp làm đội trưởng, có 34 người.
 • B. Đồng chí Trường Trinh làm đội trưởng, có 34 người.
 • C. Đồng chí Phạm Hùng làm đội trưởng, có 35 người.
 • D. Đồng chí Hoàng Sâm làm đội trưởng, có 33 người.

Câu 16: Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng xác định nhiệm vụ trước hết của cách mạng là gì?

 • A. Giải phóng dân tộc
 • B. Giành ruộng đất cho dân cày
 • C. Đánh đổ phong kiến
 • D. Đánh đổ đế quốc, phong kiến.

Câu 17: Nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là ở đâu?

 • A. Lạng Sơn
 • B. Cao Bằng
 • C. Thái Nguyên
 • D. Bắc Cạn

Câu 18: Tổ chức nào kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”?

 • A. Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 • B. Ban Thường vụ Trung ương Đảng
 • C. Tổng bộ Việt Minh
 • D. Ủy Ban quân sự Cách mạng Bắc kì

Câu 19: Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam là gì?

 • A. Đội du kích Bắc Sơn.
 • B. Đội du kích Ba Tơ.
 • C. Đội du kích Võ Nhai.
 • D. Đội du kích Đình Bảng.

Câu 20: Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa:

 • A. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ
 • B. Đội du kích Bậc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
 • C. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân
 • D. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên

Câu 21: “Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giáo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn”, đó là chủ trương cua Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập: 

 • A. Mặt trận Dân tộc thống nhất Đông Dương.
 • B. Mặt trận Dân chủ Đông Dương
 • C. Mặt trận Dân chủ thống nhất Đông Dương.
 • D. Các tổ chức quần chúng (Hội cứu quốc) của mặt trận Việt Minh.

Câu 22: Nguyên nhân Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9/3/1945?

 • A. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh, Mĩ, phe phát xít đang thua to
 • B. Ở Đông Dương, thực dân Pháp đang ráo riết hoạt động chờ đội quân Đồng minh.
 • C. Để độc chiếm Đông Dương.
 • D. Cả ba ý kiến trên.

Câu 23: Tình hình Đông Dương trước khi xảy ra cuộc Nhật đảo chính Pháp là

 • A. Pháp tự nguyện đầu hàng Nhật.
 • B. Pháp ráo riết hành động để lấy lại vị trí thống trị.
 • C. Pháp đảo chính Nhật thất bại.
 • D. Pháp bị hất cẳng khỏi Đông Dương.

Câu 24: Khi Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp và nhận định tình hình như thế nào?

 • A. Cuộc đảo chính Nhật-Pháp gây ra một cuộc khủng hoảng chính trị đối với Nhật, làm cho tình thế cách mạng xuất hiện.
 • B. Ra chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
 • C. Pháp sẽ ra sức chống lại Nhật để độc quyền chiếm Đông Dương.
 • D. Nhật là kẻ thù chủ yếu của nhân dân Đông Dương.

Câu 25: Hãy điền các từ còn thiếu vào đoạn văn sau đây :

“Sự……….. này có khác chi một cái bộc chứa chất bên trong biết bao vi trùng và máu mủ, chỉ chờ dịp chín mõm là vỡ tung ra”.

 • A. cấu kết
 • B. kết hợp
 • C. hoà hợp
 • D. hoà hoãn

Câu 26: Hội nghị mở rộng của Ban Thường vụ Trung ương Đảng (3/1945), tại Từ Sơn, Bắc Ninh đã xác định kẻ thù trước mắt của cách mạng Đông Dương là

 • A. Bọn tay sai phản cách mạng.
 • B. Phe phát xít.
 • C. Thực dân Pháp.
 • D. Phát xít Nhật.

Câu 27: Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:

 • A. Tổng bộ Việt Minh.
 • B. Hồ Chí Minh.
 • C. Ban Thường vụ Trung ương Đảng.
 • D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.

Câu 28: Hội nghị quân sự Bắc Kì (15/4/1945) quyết định những vấn đề gì?

 • A. Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
 • B. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
 • C. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
 • D. Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc.

Câu 29: Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng đã quyết định:

 • A. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa.
 • B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.
 • C. Phát động một cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.
 • D. Khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu 30: Sau đêm 9/3/1945 khẩu hiệu mà Đảng Cộng sản Đông Dương sử dụng là gì?

 • A. “Diệt phát xít Nhật”.
 • B. “Chống phát xít, chống chiến tranh”.
 • C. “Phá kho thóc Nhật, giải quyết nạn đói”.
 • D. “Tự do, cơm áo, hòa bình”.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945


 • 60 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021