Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu đông 1950?

  • 1 Đánh giá

Trang 118 sgk lịch sử 9

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu đông 1950?

Bài làm:

Những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới Thu-Đông 1950 là:

14-10 đến 10-12-1952: Chiến dịch Tây Bắc.

21-12-1953: Chiến dịch Trung Lào.

21-1 đến 5-2-1954: Chiến dịch Bắc Tây Nguyên.

31-1 đến 4-1954: Chiến dịch Hạ Lào.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9