Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 71 sgk Lịch sử 9

Hãy cho biết những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau?

Bài làm:

Những yêu cầu bức thiết về tổ chức để bảo đảm cho cách mạng Việt Nam phát triển từ năm 1930 về sau đó là:

Cần có đường lối, chính sách đúng đắn. CM Việt Nam gắn liền với CM Cộng Sản Quốc Tế. khiến nhân dân tin vào Đảng, thức tỉnh, giác ngộ cho nhân dân.

  • 14 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021