Tạo sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?

  • 1 Đánh giá

Trang 68 sgk Lịch sử 9

Tạo sao một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kì lại chủ động thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam?

Bài làm:

Trước sự phát triển mạnh mẽ của Cách mạng Việt Nam, đặc biệt là phong trào công nông từ cuối năm 1928 đến đầu năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên lúc này không đủ sức lãnh đạo cách mạng nữa, một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam cách Mạng thanh niên ở Bắc Kì có thực tiễn cách mạng nhận thức được yêu cầu cần phải thành lập Đảng cộng sản chủ động đứng ra thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam gòm 7 người, tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một Đảng Cộng sản thay thế cho hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên để lãnh đạo phong trào.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9