Giải bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)

  • 1 Đánh giá

Chiến dịch Biên giới thu đông 1950, đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc, quân dân ta giành và giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường. Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng là Đại hội đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

I. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950

Hoàn cảnh lịch sử: Sau chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 hoàn cảnh lịch sử có lợi cho kháng chiến của ta, bất lợi cho thực dân Pháp. Pháp càng lệ thuộc Mỹ

Quân ta tiến công địch ở biên giới phía Bắc: Ở chiến dịch này, quân ta chủ động tấn công quân địch và giành thắng lợi. Kế hoạch Rơ -ve của Pháp bị phá sản.

II. Âm mưu đẩy mạnh chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp

Thực dân Pháp thực hiện âm mưu giành lại thế chủ động trên chiến trường đã mất với kế hoạch Đờ Lát đờ Tát -xi -nhi.

III. Đại hội đại biểu lần thứ III của Đảng (2-1951)

Để đẩy mạnh cuộc kháng chiến, Đảng ta tiến hành đại hội đại biểu lần thứ II. Đại hội là mốc đánh dấu bước trưởng thành trong quá trình lãnh đạo của Đảng.

IV. Phát triển hậu phương kháng chiến về mọi mặt

Để đẩy mạnh cuộc kháng chiến Đảng ta tích cực chuẩn bị trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục.

V. Giữ vững quyền chủ động đánh địch trên chiến trường

Sau chiến dịch Biên giới thu đông 1950, quân ta liên tiếp mở những chiến dịch tấn công vào phòng tuyến của địch.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

Trang 110 sgk lịch sử 9

Bước vào thu động 1950, âm mưu của Pháp và Mỹ ở Đông Dương như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 112 sgk lịch sử 9

Tại sao ta mở chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 112 sgk lịch sử 9

Dựa vào lược đồ (hình 47), trình bày diễn biến chiến dịch Biên giới thu đông 1950?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 113 sgk lịch sử 9

Sau thất bại trong Biên giới thu đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mỹ có âm mưu gì ở Đông Dương?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 114 sgk lịch sử 9

Nêu những nội dung cơ bản của Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 115 sgk lịch sử 9

Hãy nêu những thành tựu đạt được trong phát triển hậu phương từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 118 sgk lịch sử 9

Hãy nêu những thắng lợi về quân sự của ta tiếp sau thắng lợi Biên giới thu đông 1950?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn trả lời câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 118 sgk lịch sử 9

Những sự kiện nào chứng tỏ từ sau chiến thắng Biên giới thu đông 1950, cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta chuyên sang giai đoạn mới.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 118 sgk lịch sử 9

Lập bảng các niên đại và sự kiên thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị, trong kháng chiến chống Pháp từ thu động 1950 đến đông xuân 1953-1954

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950-1953)


  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9