Cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện của nhân dân ta được đẩy mạnh như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 109 sgk lịch sử 9

Cuộc kháng chiến toàn dân toàn diện của nhân dân ta được đẩy mạnh như thế nào?

Bài làm:

Về quân sự : thực hiện vũ trang toàn dân, phát động chiến tranh du kích.
Về chính trị - ngoại giao : năm 1948, tại Nam Bỏ, lần đầu tiên ta tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân từ cấp xã đến cấp tỉnh. Củng cố ủy ban kháng chiến hành chính các cấp. Đầu năm 1950, Trung Quốc, Liên Xô và nhiều nước dân chủ nhân dân đã đặt quan hệ ngoại giao với nước ta.
Về kinh tế : ta chủ trương phá hoại kinh tế của địch, xây dựng nền kinh tế tự cấp, tự túc.
Về văn hoá, giáo dục : tháng 7-1950, Chính phủ đề ra chủ trương cải cách giáo dục phổ thông.


  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9