Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh nào?

Bài làm:

Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã ra đời trong hoàn cảnh:

  • Bị phát xít Đức chiếm đóng và nô dịch
  • Năm 1945 nhân dân nổi dậy khởi nghĩa vũ tranh giành chính quyền
  • Dưới sự lãnh đạo của những người cộng sản, một loạt các nước dân chủ nhân dân ra đời.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021