Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên?

  • 1 Đánh giá

Trang 60 sgk Lịch sử 9

Trình bày những điểm tích cực và hạn chế của phong trào trên?

Bài làm:

Những điểm tích cực của phong trào dân tộc, dân chủ công khai: Mang tính chất dân chủ, yêu nước, tranh thủ sự ủng hộ của quần chúng gây áp lực đối với thực dân Pháp, chống sự cạnh tranh, chèn ép của tư sản nước ngoài.

Những điểm hạn chế của phong trào dân tộc dân chủ công khai: Giai cấp tư sản sẵn sàng thỏa hiệp với thực dân Pháp khi được quần chúng cho một số quyền lợi.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9