Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai câp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 58 sgk Lịch sử 9

Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai câp trong xã hội Việt Nam sau chiến tranh?

Bài làm:

- Giai cấp địa chủ phong kiến:

  • Cấu kết chặt chẽ với đế quốc
  • Bộ phận địa chủ nhỏ, vừa có tinh thần yêu nước

- Giai cấp tư sản:

  • Tư sản dân tộc: yêu nước, không kiên định
  • Tư sản mại bản: cấu kết với Pháp

- Giai cấp tiểu tư sản: Số lượng tăng, đời sống bấp bênh, bộ phận tri thức có tinh thần hăng hái cách mạng.

- Giai cấp nông dân: đời sống tối tăm, cơ cực, là lực lượng cách mạng hùng hậu.

- Giai cấp công nhân: số lượng tăng nhanh, bị ba tầng áp bức … nắm quyền lãnh đạo cách mạng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9