Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy mạnh phong trào cách mạng tiến tới.

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi cuối bài

Câu 1: Trang 91 sgk lịch sử 9

Đảng Cộng sản Đông Dương đã có những chủ trương và khẩu hiệu gì để đẩy mạnh phong trào cách mạng tiến tới.

Bài làm:

Chiến tranh thế giới thứ hai đã bước sang năm thứ ba. Tháng 6- 1941, phát xít Đức tấn công Liên Xô. Lúc này trên thế giới hình thành hai trận tuyến: một bên là các lực lượng dân chủ do Liên Xô đứng đầu, một bên là khối phát xít Đức, I –ta –li –a, Nhật Bản.

Trước tình hình thế giới chuyển biến ngày càng khẩn trương. Ngày 28-1-1941, Nguyễn Aí Quốc trở về nước triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành trung ương đảng (ngày 10 đến ngày 19- 5-1941 tại Pác Bó – Cao Bằng). Hội nghị chủ trương thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (gọi tắt là Việt Minh) để tập hợp đông đảo mọi lực lượng yêu nước vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ 8 đã đánh dấu sự hoàn thành chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng của Đảng ta, giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc.

Bên cạnh đó Đảng ta còn chủ trương xây dựng các căn cứ địa cách mạng.

Tháng 5- 1944, Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị cho các cấp sửa soạn khởi nghĩa và kêu gọi nhân dân “sắm vũ khí đuổi thù chung”. Ngày 22 -12 -1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập.

Ngay trong đêm Nhật tiến hành đảo chính Pháp (9 – 3-1945), Ban chấp hành trung ương đảng đã họp hội nghị mở rộng và ra chỉ thị: “Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” xác định kẻ thù cụ thể và trước mắt của nhân dân ta lúc này là phát xít Nhật. phát động cao trào “Kháng Nhật, cứu nước”

Giữa lúc cao trào kháng Nhật cứu nước đang dâng lên mạnh mẽ, ngày 15 – 4- 1945, hội nghị quân sự cách mạng Bắc Kỳ họp ở Hiệp Hòa (Bắc Giang) quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân. Phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang, nửa vũ trang. Uỷ ban quân sự cách mạng Bắc Kỳ được thành lập, tiếp đó khu giải phóng Việt Bắc ra đời (đây là hình ảnh thu nhỏ của nước Việt Nam mới).

Trước nạn đói đang diễn ra nghiêm trọng ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ, Đảng ta kịp thời đưa ra chủ trương “phá khó thóc, giải quyết nạn đói” một cách kịp thời. Bầu không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước.

Như vậy, bằng nhãn quan chính trị sắc bén, Đảng ta đã kịp thời hoàn thiện chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa nhất định sẽ đến.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn bài lịch sử 9