Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai?

  • 1 Đánh giá

Trang 60 sgk Lịch sử 9

Hãy cho biết mục tiêu và tính chất của các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai?

Bài làm:

Các cuộc đấu tranh trong phong trào dân tộc, dân chủ công khai có:

Mục tiêu: đòi tự do dân chủ, đòi quyền lợi về kinh tế.

Tính chất: yêu nước, dân chủ.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021