Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939?

  • 1 Đánh giá

Trang 79 sgk Lịch sử 9

Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 -1939?

Bài làm:

Những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1935 – 1939 là:

- Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936).

- Tổng bãi công của công nhân công ty Hòn Gai (11-1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi – Vinh (7-1937).

- Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (đầu năm 1937).

- Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo – Hà Nội với hai nạn rưỡi người tham gia.

- Phong trào báo chí: Giới thiệu chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng.

- Đấu tranh nghị trường.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021