Trắc nghiệm lịch sử 9 bài 16: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 9 bài 16: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong những năm 1923 – 1924, Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?

 • A. Pháp.
 • B. Trung Quốc.
 • C. Liên Xô.
 • D. Việt Nam.

Câu 2: Cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản vào thời gian nào?

 • A. Năm 1924.
 • B. Năm 1925.
 • C. Năm 1926.
 • D. Năm 1927.

Câu 3: Con đường đi tìm chân lý cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì khác với lớp người đi trước?

 • A. Đi sang phương Tây tìm đường cứu nước.
 • B. Đi sang Châu Mĩ tìm đường cứu nước.
 • C. Đi sang Châu Phi tìm đường cứu nước.
 • D. Đi sang phương Đông tim đường cứu nước.

Câu 4: Sự kiện đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc là:

 • A. Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga (1917) đến tư tưởng cứu nước của Nguyễn Ái Quốc.
 • B. Đưa yêu sách đến Hội nghị Véc xai (18/6/1919).
 • C. Đọc sơ thảo luân cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lê-nin (7/1920)
 • D. Bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp (12/1920).

Câu 5: Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường yêu nước đúng đắn?

 • A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
 • B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
 • C. Viết bài và làm chủ nhiệm cho báo Người cùng khổ.
 • D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).

Câu 6: Thời gian 6/1924 gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô, đó là sự kiện nào?

 • A. Người dự Hội nghị Quốc tế nông dân.
 • B. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V.
 • C. Người dự Đại hội quốc tế phụ nữ.
 • D. Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ VII.

Câu 7: Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa là:

 • A. Báo Thanh niên.
 • B. Báo Nhân đạo.
 • C. Báo Người cùng khổ.
 • D. Báo Đời sống công nhân.

Câu 8: Sau khi về Quảng Châu, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để đào tạo cán bộ?

 • A. Thành lập Cộng Sản đoàn.
 • B. Xuất bản Báo Thanh niên.
 • C. Mở các lớp huấn luyện chính trị.
 • D. Xuất bản cuốn “Đường Kách mệnh”.

Câu 9: Vạch trần chính sách đàn áp bóc lột dã man của chủ nghĩa đế quốc nói chung và đế quốc Pháp nói riêng, thức tỉnh các dân tộc bị áp bức nổi dậy đấu tranh tự giải phóng. Đó là nội dung của tờ báo nào?

 • A. Đời sống công nhân
 • B. Nhân đạo
 • C. Người cùng khổ
 • D. Tạp chí thư tín quốc tế

Câu 10: Mục đích của chủ trương “vô sản hóa” của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên là gì?

 • A. Đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn điền cùng sống lao động với công nhân để tự rèn luyện, đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin.
 • B. Rèn luyện tính kỷ luật cho hội viên.
 • C. Hội viên sống gần gũi với quần chúng.
 • D. Xây dựng phong trào cách mạng ở tận cơ sở.

Câu 11: Cuốn sách tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp đào tạo cán bộ ở Quảng Châu là:

 • A. Bản án chế độ thực dân Pháp.
 • B. Bản yêu sách của nhân dân An Nam.
 • C. Đời sống công nhân.
 • D. Đường Kách mệnh.

Câu 12: Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển nhiều cơ sở trong nước vào năm nào?

 • A. 1924
 • B. 1925
 • C. 1926
 • D. 1927

Câu 13: Sự kiện nào đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lê-nin?

 • A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919).
 • B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin.
 • C. Bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp(12/1920).
 • D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924).

Câu 14: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời gian nào?

 • A. Tháng 6 – 1923
 • B. Tháng 6 – 1925
 • C. Tháng 7 – 1925
 • D. Tháng 7 – 1928.

Câu 15: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa” vào thời gian nào?

 • A. Năm 1925
 • B. Năm 1927
 • C. Năm 1928.
 • D. Năm 1930

Câu 16: Những hoạt động nào của Hội Việt Nam cách mạng thanh niên gắn bó mật thiết với vai trò của Nguyễn Ái Quốc?

 • A. Mở lớp tập huấn chính trị đào tạo cán bộ tại Quảng Châu ra báo “Thanh niên”.
 • B. Bí mật chuyển các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc về nước.
 • C. Chủ trương phong trào “vô sản hóa”.
 • D. Sự ra đời của một số đoàn thể quần chúng như: Công hội, Nông hội, Hội phụ nữ...

Câu 17: Nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức nào?

 • A. Tâm tâm xã
 • B. Cộng Sản đoàn
 • C. Công hội
 • D. Đảng Thanh niên

Câu 18: Nguyễn Ái Quốc tham gia đại Hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V(1924) tại Liên Xô vào năm bao nhiêu tuổi?

 • A. 33 tuổi
 • B. 34 tuổi
 • C. 35 tuổi
 • D. 36 tuổi

Câu 19: Câu thơ sau đây của nhà thơ Chế Lan Viên phù hợp với sự kiện nào trong cuộc đời hoạt động của Nguyễn Ái Quốc: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”?

 • A. Khi Người sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pari.
 • B. Khi Người đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa.
 • C. Khi Người viết bài và làm chủ nhiệm tờ báo “Người cùng khổ”.
 • D. Khi Người dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V (1924).

Câu 20: Từ 1920 đến 1925, Nguyễn Ái Quốc hoạt động chủ yếu ở các nước nào?

 • A. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc.
 • B. Pháp, Thái Lan, Trung Quốc.
 • C. Pháp, Liên Xô, Trung Quốc, Thái Lan.
 • D. Câu a và c đúng.

Câu 21: Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1919-1924 có ý nghĩa gì?

 • A. Nguyễn Ái Quốc tiếp nhận tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê nin để truyền bá về trong nước.
 • B. Chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam.
 • C. Xây dựng mối quan hệ liên minh giữa công nhân và nông dân trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
 • D. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 16: Hoạt động Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919 – 1925


 • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021