Unit 19 What animal do you want to see? Lesson 2

 • 1 Đánh giá

Dưới đây là phần Lesson 2 của Unit 19 What animal do you want to see? (Bạn muốn xem con vật nào?) - Một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh 4 giới thiệu về chủ đề xuyên suốt toàn bài. Bài viết cung cấp gợi ý giải bài tập và phần dịch nghĩa giúp bạn hiểu và làm bài tập tốt hơn.

 • 1. Look, listen and repeat

 • 2. Point and say

 • 4. Listen and write

 • 6. Let’s sing

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và đọc lại.)

 • a) What animal do you like? (Bạn thích con vật nào?)
  I like monkeys. (Tôi thích những con khỉ.)
 • b) Why do you like them? (Tại sao bạn thích chúng?)
  Because they're funny. (Bởi vì chúng vui nhộn.)
 • c) What about tigers? (Còn những con hổ thì sao?)
  I don't like tigers. (Tôi không thích những con hổ.)
 • d) Why not? (Tại sao không?)
  Because they are scary. (Bởi vì chúng rất đáng sợ.)

2. Point and say. (Chỉ và nói.)

 • a) I don't like tigers because they are scary. (Tôi không thích những con hổ bởi vì chúng đáng sợ.)
  I don't like crocodiles because they're scary. (Tôi không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.)
 • b) I don't like bears because they are big. (Tôi không thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.)
  I don't like elephants because they're big. (Tôi không thích những con voi bởi vì chúng to lớn.)
 • c) I like zebras because they are beautiful. (Tôi thích những con ngựa vằn bởi vì chúng đẹp.)
 • d) I like kangaroos because they are fast. (Tôi thích những con căng-gu-ru bởi vì chúng nhanh.)

3. Let's talk. (Chúng ta cùng nói)

 1. What animal do you want to see? (Bạn muốn xem động vật nào?)
 2. I like because. (Tôi thích… bởi vì…)
 3. I don't like because. (Tôi không thích... bởi vì…)

4. Listen and write. (Nghe và viết.)

 1. big
 2. fast
 3. funny
 4. scary

Audio script – Nội dung bài nghe:

 1. Linda does not like elephants because they are big.
 2. Peter likes kangaroos because they are fast.
 3. Mai likes monkeys because they are funny.
 4. Nam does not like tigers because they are scary.

5. Look and write. (Nhìn và viết.)

 1. Nam likes zebras because they are beautiful. (Nam thích những con ngựa vằn bởi vì chúng đẹp.)
 2. Mai does not like crocodiles because they are scary. (Mai không thích những con cá sấu bởi vì chúng đáng sợ.)
 3. Linda and Peter like bears because they are big. (Linda và Peter thích những con gấu bởi vì chúng to lớn.)
 4. Phong and Tony like kangaroos because they are fast. (Phong và Tony thích những con chuột túi bởi vì chúng nhanh.)

6. Let's sing. (Chúng ta cùng chơi.)

Why or why not? (Tại sao có hay tại sao không?)

Do you like monkeys?

Yes, I do.

Why do you like them?

Because they're funny.

 • Bạn thích những con khỉ phải không?
 • Vâng, đúng rồi.
 • Tại sao bạn thích chúng?
 • Bởi vì chúng vui nhộn.

Do you like crocodiles?

No, I don't.

Why don't you like them?

Because they're scary!

 • Bạn thích những con cá sấu phải không?
 • Không, tôi không thích.
 • Tại sao bạn không thích chúng?
 • Bởi vì chúng đáng sợ.

 • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021