Điền từ thích hợp vào chỗ trống - Nước ở trên cao có ................. vì khi rơi xuống nó có thể thực hiện .

  • 1 Đánh giá

b) Thế năng

1. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

- Nước ở trên cao có ................. vì khi rơi xuống nó có thể thực hiện ....................

- Một lò xo bị nén có .................. vì khi được buông ra lò xo có thể thực hiện .......................

- Một quả cầu bằng sắt và một quả cầu bằng gỗ có cùng đường kính cùng được đặt trên mặt bàn quả cầu bằng sắt có ........................ lớn hơn ................ quả cầu bằng gỗ vì khối lượng của nó ........................

Bài làm:

- Nước ở trên cao có cơ năng vì khi rơi xuống nó có thể thực hiện công cơ học.

- Một lò xo bị nén có cơ năng vì khi được buông ra lò xo có thể thực hiện công cơ học.

- Một quả cầu bằng sắt và một quả cầu bằng gỗ có cùng đường kính cùng được đặt trên mặt bàn quả cầu bằng sắt có cơ năng lớn hơn cơ năng quả cầu bằng gỗ vì khối lượng của nó lớn hơn.

  • 125 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021