Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

  • 1 Đánh giá

4. Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

Viết các PTHH thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)

Bài làm:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

  • 125 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021