Dựa vào tính chất hóa học của các oxit, người ta chia các oxit thành những loại oxit nào? Mỗi loại cho một ví dụ minh họa.

  • 1 Đánh giá

III. Khái quát về sự phân loại oxit

Dựa vào tính chất hóa học của các oxit, người ta chia các oxit thành những loại oxit nào? Mỗi loại cho một ví dụ minh họa.

Bài làm:

Dựa vào tính chất hóa học của các oxit, người ta chia các oxit thành 2 loại:

  • Oxit axit:
  • Oxit bazo:
  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021