Phát biểu nào sau đây không đúng?

  • 1 Đánh giá

2. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Nhiều phi kim tác dụng với oxi tạo thành oxit axit.

B. Phi kim tác dụng với hidro tạo thành hợp chất khí.

C. Phi kim tác dụng với kim loại tạo thành muối.

D. Các phi kim có mức độ hoạt động mạnh yếu khác nhau

Bài làm:

Đáp án: C

  • 58 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021