Điền vào chỗ trống để hoàn thành nhận xét dưới đây

  • 1 Đánh giá

Điền vào chỗ trống để hoàn thành nhận xét dưới đây:

  • Nước có thể tác dụng với kim loại ........ và một số kim loại khác ở nhiệt độ thường như: K, Ca, ...
  • Hợp chất tạo ra do oxit bazo hóa hợp với thuốc thuộc loại ....
  • Dung dịch bazo làm đổi màu quỳ tím thành ............

Bài làm:

  • Nước có thể tác dụng với kim loại mạnh và một số kim loại khác ở nhiệt độ thường như: K, Ca, ...
  • Hợp chất tạo ra do oxit bazo hóa hợp với thuốc thuộc loại dung dịch bazo.
  • Dung dịch bazo làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

  • 97 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021