3. Tự đánh giá cho sức khỏe

  • 2 Đánh giá

3. Tự đánh giá cho sức khỏe

Bài làm:

mỗi học sinh tự tính các chỉ số BMI, Pignet của mình. Từ đó đánh giá sức khỏe cá nhân qua tiêu chuẩn.

  • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021