Tính khối lượng mỗi oxit trong A

  • 1 Đánh giá

7. Cho 12 gam hỗn hợp A gồm và $Fe_2O_3$. Tính khối lượng mỗi oxit trong A, biết rằng để hòa tan hết 12 gam A cần vừa ddue 250 ml dung dịch $HCl$ 2M.

Bài làm:

Gọi số mol của và $Fe_2O_3$ lần lượt là $x$ và $y$.

PTHH:

Số mol đã phản ứng là: $n_{HCl} = 0,25\times 2 = 0,5$ mol.

Theo đề bài và theo PTHH, ta có hệ phương trình:

$\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x = 0,1\\ y = 0,05\end{matrix}\right.$

Khối lượng mỗi oxit trong A là: .

  • 185 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021