Trong các trường sau đây, trường hợp nào có công cơ học ? Công trong trường hợp nào lớn nhất ?

  • 1 Đánh giá

C.HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

Trả lời các câu hỏi sau

1. Trong các trường sau đây, trường hợp nào có công cơ học ? Công trong trường hợp nào lớn nhất ?

a) Đẩy xe khi chưa có hàng một lúc nhưng xe vẫn chưa dịch chuyển.

b) Khi đẩy đủ mạnh, xe chưa có hàng chuyển động ; đẩy xe chuyển động đều đi 10 m.

c) Đẩy xe chưa có hàng chuyển động đều đi 20 m.

d) Đẩy xe có hàng một lúc nhưng xe vẫn chưa dịch chuyển.

e) Khi đẩy đủ mạnh, xe có hàng chuyển động ; đẩy xe chuyển động đều đi 10 m.

g) Đẩy xe có hàng chuyển động đều đi 20 m.

h) Người đứng trên dốc đỡ, giữ cho xe có hàng đứng yên không cho lăn xuống dốc.

Bài làm:

Các trường hợp có công cơ học là: b, c, e, g.

Công trong trường hợp g là lớn nhất.

  • 133 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021