Từ bảng số lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì.

  • 1 Đánh giá

2. Từ bảng số lượng cá thể của ba loài sau, hãy vẽ hình tháp tuổi của từng loài trên giấy kẻ li và nhận xét hình tháp đó thuộc dạng hình tháp gì.

LOÀI SINH VẬTNHÓM TUỔI TRƯỚC SINH SẢNNHÓM TUỔI SINH SẢNNHÓM TUỔI SAU SINH SẢN
Chuột đồng50 con/ha48 con/ha10 con/ha
Chim trĩ75 con/ha25 con/ha5 con/ha
Nai15 con/ha50 con/ha5 con/ha

Bài làm:

Hình tháp tuổi của từng loài thuộc hình tháp:

  • Hình tháp của chuột đồng có dạng ổn định.
  • Hình tháp của chim trĩ có dạng phát triển.
  • Hình tháp của nai có dạng giảm sút.
  • 51 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021