Viết PTHH cho những chuyển đổi sau

  • 1 Đánh giá

2. Viết PTHH cho những chuyển đổi sau:

Viết PTHH cho những chuyển đổi sau

Viết PTHH cho những chuyển đổi sau

Bài làm:

a)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

  • 199 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021