Giải câu 1 phần C trang 71 khoa học tự nhiên 8

  • 2 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Cho các chất sau đây: . Viết PTHH của các phản ứng xảy ra (nếu có) khi lần lượt cho các chất trên tác dụng với nhau từng đôi một (trong dung môi nước)

Bài làm:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

  • 400 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021