Tìm hiểu các thông tin về vai trò cả chất khoáng đối với cơ thể người:

  • 3 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm hiểu các thông tin về vai trò cả chất khoáng đối với cơ thể người:

Hãy viết bài tuyên truyền trong cộng đồng về vai trò của các chất khoáng đối với sức khỏe con người.

Bài làm:

Hãy viết bài tuyên truyền dựa trên thông tin trong bảng sau:

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021