Viết PTHH của phản ứng xảy ra giữa CO với các oxit kim loại

  • 1 Đánh giá

Viết PTHH của phản ứng hóa học xảy ra giữa:

a) với các oxit kim loại $CuO,\; Fe_2O_3,\;PbO$ (ở nhiệt độ cao).

b) với $O_2$ (khi đốt nóng).

Bài làm:

a)

b)

  • 44 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021