3.Công suất

  • 1 Đánh giá

3.Công suất

Hãy đọc và trao đổi ý kiến của em với bạn :

Hai máy bay nâng đều các vật nặng lên trên cao. Máy 1 nâng được 1 tấn lên độ cao 5 m mất thời gian 1 phút, máy 2 nâng được 2 tấn lên độ cao 5m mất thời gian 3 phút.

Máy bay nào đã thực hiện công nhiều hơn ? Máy nào đã thực hiện công nhanh hơn ?

Bài làm:

Trả lời:

Máy 2 đã thực hiện công nhiều hơn.

Máy 1 đã thực hiện công nhanh hơn.

  • 79 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021