Em hãy đọc đọng thông tin trên và cho biết Phle-minh đã sử dụng phương pháp nghiên cứu nào?

  • 1 Đánh giá

3. Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thông tin: sgk trang 5

Em hãy đọc đọng thông tin trên và cho biết Phle-minh đã sử dụng phương pháp nghiên cứu nào?

Bài làm:

Phle-minh đã sử dụng phương pháp: làm thực nghiệm.

  • 72 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021