3. An có khối lượng 40 kg, Bình có khối lượng 45 kg. Trong giờ thi chạy hai bạn luôn chạy ngang nhau hỏi bạn nào có động năng lớn hơn ? Tại sao ?

  • 1 Đánh giá

3. An có khối lượng 40 kg, Bình có khối lượng 45 kg. Trong giờ thi chạy hai bạn luôn chạy ngang nhau hỏi bạn nào có động năng lớn hơn ? Tại sao ?

Bài làm:

Hai bạn luôn chạy ngang nhau tức là vận tốc chạy của hai bạn ngang nhau.

Mà Bình có khối lượng 45kg lớn hơn An 40kg, động năng tỉ lệ thuận với vận tốc và khối lượng nên Bình có động năng lớn hơn An.

  • 158 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021