Viết PTHH của phản ứng giữa dung dịch H2SO4 và muối Na2SO3

  • 1 Đánh giá

2. Viết PTHH của phản ứng giữa dung dịch và muối $Na_2SO_3$, biết sản phẩm tạo thành là khí $SO_2$, $H_2O$ và muối $Na_2SO_4$.

Bài làm:

  • 34 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021