Hãy tính công suất của máy 1 và máy 2 trong tình huống trên.

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi:

  1. Hãy tính công suất của máy 1 và máy 2 trong tình huống trên.
  2. Một người bê thùng hàng từ dưới đất lên tầng 4. Khi mang từ dưới đất lên tầng 1, người này mất thời gian 0,5 phút ; còn khi mang từ tầng 3 lên tầng 4 thì do đã mệt nên mất thời gian 1 phút. Hãy so sánh công suất của người này trong 2 quãng đường trên.

Bài làm:

1.Trọng lượng vật nặng 1 tấn là 1000N ; 1 phút = 60s

Công của máy 1 là: = F.h = 1000.5 = 5000N

Công suất của máy 1 là: = $\frac{A_{1}}{t}$ = $\frac{5000}{60}$

Trọng lượng vật nặng 2 tấn là 2000N ; 3 phút = 180s

Công của máy 2 là: = F.h = 2000.5 = 10000N

Công suất của máy 2 là: = $\frac{A_{2}}{t}$ = $\frac{10000}{180}$

2. Công suất của người này khi mang từ dưới đất lên tầng 1 là: = $\frac{ A_{1}}{ t_{1}}$

Công suất của người này khi mang từ tầng 3 lên tầng 4 là: = $\frac{ A_{2}}{ t_{2}}$

= $A_{2}$ và $t_{1}$ $<$ $t_{2}$ nên $p_{1}$ $>$ $P_{2}$

Vậy công suất người này khi mang từ dưới đất lên tầng 1 lớn hơn.

  • 104 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021