Điền công thức tính hàm lượng các nguyên tố N, P, K vào các chỗ trống sau

 • 1 Đánh giá

Điền công thức tính hàm lượng các nguyên tố vào các chỗ trống sau:

 • Tỉ lệ phần trăm trong $P_2O_5$ được tính theo công thức: $.........$
 • Suy ra hàm lượng trong phân bón được tính theo công thức: $.......$
 • Tỉ lệ phần trăm trong $K_2O$ được tính theo công thức: $.........$
 • Suy ra hàm lượng trong phân bón được tính theo công thức: $.......$
 • Hàm lượng là: $....$ ghi trên bao bì.

Bài làm:

 • Tỉ lệ phần trăm trong $P_2O_5$ được tính theo công thức: $a = \frac{m_{P}}{m_{P_2O_5}} \times 100\%$
 • Suy ra hàm lượng trong phân bón được tính theo công thức: $\%P = a\times \frac{\text{Hàm lượng}\; P_2O_5}{100}$
 • Tỉ lệ phần trăm trong $K_2O$ được tính theo công thức: $b = \frac{m_{P}}{m_{P_2O_5}} \times 100\%$
 • Suy ra hàm lượng trong phân bón được tính theo công thức: $\%K = b\times \frac{\text{Hàm lượng}\; K_2O}{100}$
 • Hàm lượng là giá trị ghi trên bao bì.

 • 111 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021