Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F = 5000 N làm toa xe đi được 1 km. Tính công lực kéo của đàu tàu.

  • 2 Đánh giá

3. Đầu tàu hoả kéo toa xe với lực F = 5000 N làm toa xe đi được 1 km. Tính công lực kéo của đàu tàu.

Bài làm:

1 km = 1000 m

Công lực kéo của đầu tàu là:

A = F.s = 5000.1000 = 5000000 Nm.

  • 149 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021