Để sản xuất được 6 tấn ure cần phải sử dụng bao nhiêu tấn amoniac và bao nhiêu tấn cacbon dioxit

  • 1 Đánh giá

4. Trong công nghiệp, người ta điều chế phân đạm ure bằng cách cho khí amoniac tác dụng với khí cacbon dioxit $CO_2$ ở nhiệt độ $180 - 200^0C$, khoảng 200 atm, theo phản ứng:

Biết hiệu suất phản ứng là 70%, vậy để sản xuất được 6 tấn ure cần phải sử dụng:

a) bao nhiêu tấn amoniac và bao nhiêu tấn cacbon dioxit $CO_2$?

b) bao nhiêu khí $NH_3$ và bao nhiêu khí $CO_2$ (đktc)?

Bài làm:

Số mol ure cần sản xuất là:

Hiệu suất phản ứng là 70%, nên số mol của và $CO_2$

a) Khối lượng amoniac cần sử dụng là:

Khối lượng khí cacbonic cần sử dụng là:

b) Thể tích khí amoniac cần sử dụng là:

Thể tích khí cacbonic cần sử dụng là:

  • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021